PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.

  W celu uzyskania najnowszych wiadomości na ten temat kliknij tutaj.
 
Temat / Cel >IAPP Akcja Marie Curie: spółki przemysłowo-akademickie i ścieżki (IAPP) ( Marie Curie Action: Industry - Academia partnerships and pathways )


OPIS


Działanie to dąży do poprawy współpracy pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim w kwestii instruktażu badawczego, rozwoju kariery i dzielenia się wiedzą, w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstwa (SMEs), włączając tradycyjne przemysły produkcyjne oparte na programach długoterminowej współpracy z wysokim potencjałem dzielenia się wiedzą i obopólnym zrozumieniem różnych parametrów kulturowych oraz wymagań dotyczących umiejętności, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i akademickim, angażującym do współpracy badania publiczne i prywatne, dzięki stworzeniu konsorcjum rozwijającego wspólny program naukowy poprzez wymianę personelu.

Działanie to będzie wdrażane poprzez ukierunkowane i elastyczne wsparcie interakcji zasobów ludzkich w obrębie programów współpracy pomiędzy przynajmniej dwiema organizacjami, pochodzących z sektora przemysłu i środowiska akademickiego.

Uczestnicy zaproponują wspólny projekt badawczy rozumiany jako wspólna podstawa dla ich współpracy.

Wspólny projekt badawczy powinien zostać zaprezentowany w celu wykorzystania komplementarnej wiedzy specjalistycznej uczestników i stworzyć synergie pomiędzy nimi. Oprócz zrobienia postępów wiedzy badawczej w poszczególnych obszarach, oczekuje się, że projekty IAPP także stworzą korzyści w kwestii transferu wiedzy wśród uczestników. Cele badawcze oraz transfer wiedzy pokrywają się i są komplementarne. W każdym konsorcjum, oddelegowanie pracowników jest przymusowe, natomiast rekrutacja jest opcjonalna i musi posiadać uzasadnienie.

W teorii, oczekuje się, że każde oddelegowanie do innych prac przyniesie korzyści, albo dla samego pracownika, który mógłby zdobyć nową wiedzę i sprowadzić ją do organizacji wysyłającej, albo do organizacji goszczącej, która mogłaby nauczyć się czegoś nowego od wysłanego pracownika. W praktyce te dwa typy korzyści nakładają się nawzajem w znacznym stopniu i jest to bardzo prawdopodobne, że zarówno oddelegowany pracownik, jak i obie organizacje skorzystają z wzajemnej interakcji. Celem rekrutacji byłoby wniesienie nowej wiedzy w organizację goszczącą w celu odniesienia korzyści dla rozwoju lokalnej kadry oraz projektu badawczego IAPP.

Zaproszenie do składania propozycji jest otwarte we wszystkich obszarach badawczych.

Skład konsorcjum: Ta akcja ukierunkowana jest na projekty współpracy pomiędzy jedną lub więcej niekomercyjnymi instytucjami badawczymi (na przykład centra uniwersyteckie i badawcze)a jedną lub więcej inicjatywami komercyjnymi z co najmniej dwóch różnych Państw Członkowskich i krajów stowarzyszonych.
Uczestnicy z obu sektorów mogą skoordynować projekt pod warunkiem, że będzie on zlokalizowany w Państwach Członkowskich lub w krajach stowarzyszonych.
Personel, który można transferować w obrębie konsorcjum.:
Badacze, personel techniczny i zarządczy, zarówno początkujący badacze( których kariera badawcza nie przekracza 4 lat), jak i doświadczeni (doktorat, bądź więcej niż 4 lata doświadczenia), którzy budują kadrę jakiegokolwiek partnera konsorcjum przez co najmniej jeden rok przed oddelegowaniem.

Wymiana powinna być sektorowa i transakcyjna. Na przemieszczanie się wewnątrz sektora dwóch członków konsorcjum z tego samego kraju pozwala się maksymalnie do 30% ogólnego udziału czasowego (liczonego w miesiącach)badaczy w projekcie.

Rozłożenie pobytu w czasie. Oddelegowanie może zostać podzielone na kilka pobytów nie przekraczających 24 miesięcy ogółem i nie wychodzących poza czas trwania samego projektu. Okresy pobytu mogą być rozłożone na czas trwania projektu, ale w każdym przypadku wymaga się minimum 2 miesięcy spędzonych na delegacji w ramach tej akcji.

Nowa kadra:doświadczeni badacze mogą być zatrudnieni spoza spółki, by rozwinąć transfer wiedzy i/lub treningu. Nowa kadra musi być zatrudniona przynajmniej na 12 miesięcy;rozłożenie pobytu w czasie lub praca w niepełnym wymiarze byłaby uwzględniona tylko w wyjątkowych przypadkach oraz, dla pełnego wymiaru uczestnictwa projekcie IAPP maksymalnie do 24 miesięcy. Narodowość nowych badaczy pochodzących z rekrutacji jest bez znaczenia. Muszą zobowiązać się do respektowania reguł przenoszenia się w momencie przystępowania do rekrutacji przez organizację goszczącą.

Czas trwania: Czas trwania wspieranego programu będzie wahał się normalnie pomiędzy 3 a 4 latami, zaczynając od daty przyznania grantów.
Biorąc pod uwagę przymusową naturę oddelegowań w obrębie spółek oraz opcjonalność zewnętrznej rekrutacji, oddelegowanie będzie reprezentowało przynajmniej 50% wszystkich zasobów ludzkich.

Finansowe wsparcie UE udzielone działaniom pośrednim przybiera formę grantów pokrywających 100% budżetu przeznaczonego na działanie pośrednie. 

FP7-PEOPLE-2012-IAPP
Data początkowa: 19/10/2011
Data końcowa: 19/04/2012
Budżet konkursu: 80.000.000
Dzwoń
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2012-IAPP Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Partnerstwa i ścieżki rozwoju między przemysłem a środowiskiem akademickimPotrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet