CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.

Szukasz dotacji?


Ta część Siódmego Programu Ramowego zwiększy możliwości badawcze i innowacyjne w całej Europie i zapewni ich optymalne wykorzystanie.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
- Optymalizację wykorzystania i rozwój infrastruktur badawczych,
- Wzmocnienie możliwości innowacyjnych MŚP oraz ich zdolności do korzystania z badań,
- Wspieranie rozwoju regionalnych klastrów badawczych,
- Odblokowanie potencjału badawczego w regionach konwergencji UE i regionach peryferyjnych,
- Zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu harmonijnej integracji nauki i technologii w europejskim społeczeństwo,
- Wsparcie dla spójnego kształtowania polityk badawczych;
- Działania horyzontalne i środki na rzecz wspierania współpracy międzynarodowej.