COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


AAT/SST/TPT> Transport (w tym Aeronautyka) 0 otwarte tematy
ENERGY> Energia 2 otwarte tematy
HEALTH> Zdrowie 0 otwarte tematy
SEC> Bezpieczeństwo (2013) 0 otwarte tematy
SPA> Przestrzeń kosmiczna 0 otwarte tematy
SUMY PRZYZNANE OTWARTYM TEMATOM W POPRZEDNICH LATACH
2011 € 2010 € 2009 €
KBBE
Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia (1)  2.995.636  
W tej części Siódmego Programu Ramowego, wsparcie zostanie udzielone różnym formom międzynarodowej współpracy w całej Unii i poza nią, w kilku obszarach tematycznych odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii, gdzie muszą być wspierane i wzmacniane najwyższej jakości badania celem sprostania europejskim wyzwaniom natury społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz przemysłowej.

Większość tych wysiłków skupia się na poprawie konkurencyjności przemysłu, bazując na agendzie badawczej, która odzwierciedla potrzeby użytkowników w całej Europie.

Nadrzędnym celem jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju.

Dziesięć tematów określonych w ramach działania Wspólnota, to:
1) Zdrowie;
2) Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia;
3) Technologie Informacyjne i Komunikacyjne;
4) Nanonauki, Nanotechnologie, Materiały i Nowe Technologie Produkcji;
5) Energia;
6) Środowisko (w tym Zmiany Klimatu);
7) Transport (w tym Aeronautyka)
8) Nauki Społeczno-Ekonomiczne i Humanistyczne;
9) Przestrzeń Kosmiczna;
10) Bezpieczeństwo.

Powyższe tematy zostały określone na stosunkowo wysokim poziomie, tak aby można je było dostosować do zmieniających się potrzeb i możliwości, mogących się pojawić podczas trwania Siódmego Programu Ramowego. Dla każdego z nich, został określony szereg działań, które określają ogólne kierunki objęte wsparciem Wspólnoty. Działania te zostały określone na podstawie ich wkładu w realizację celów Wspólnoty, w tym przejścia do społeczeństwa opartego na wiedzy, odpowiedniego europejskiego potencjału badawczego oraz wartości dodanej interwencji na poziomie Wspólnoty w odniesieniu do tych tematów.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie zapewnieniu skutecznej koordynacji między obszarami tematycznymi oraz priorytetyzacji dziedzin naukowych dotyczących kilku tematów, takich jak leśnictwo, dziedzictwo kulturowe, nauki i technologie morskie.

Zachęca się do multidyscyplinarności poprzez wspólne międzytematyczne podejścia do przedmiotów badań i technologii, odnoszących się do więcej niż jednego tematu, gdzie wspólne zaproszenia stanowią istotną formę międzytematycznej współpracy.

W szczególności w przypadku dziedzin związanych z przemysłem, tematy zostały ustalone opierając się na, między innymi, pracy różnych "Europejskich Platform Technologicznych" utworzonych w dziedzinach, w których europejska konkurencyjność, wzrost gospodarczy oraz dobrobyt, zależą od istotnego średnio lub długoterminowego postępu w dziedzinie badań i technologii.

Europejskie Platformy Technologiczne skupiają zainteresowane podmioty, pod przewodnictwem przemysłowym, w celu określenia i realizacji Strategicznej Agendy Badawczej. Niniejszy Program Ramowy przyczyni się do realizacji wspomnianych Strategicznych Agend Badawczych, tam gdzie stanowią one rzeczywistą europejską wartość dodaną. Europejskie Platformy Technologiczne, przy możliwym udziale regionalnych klastrów badawczych, mogą odgrywać istotną rolę w ułatwianiu i organizowaniu uczestnictwa przemysłu, w tym MŚP, w projektach badawczych związanych z odpowiednimi dla nich obszarami, w tym także w projektach kwalifikujących się do finansowania w ramach Programu Ramowego.

Wspomniane dziesięć tematów obejmuje również badania niezbędne do sformułowania, wdrażania oraz oceny polityk wspólnotowych w wielu obszarach oraz stworzenie Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, wraz z prenormatywnymi i konormatywnymi badaniami istotnymi dla poprawiania interoperacyjności i jakości norm oraz ich wdrażania, a tym samym do poprawy konkurencyjności Europy.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona koordynacji aspektów związanych z racjonalnym i efektywnym wykorzystaniem energii w ramach Programu Ramowego oraz koordynacji z innymi politykami i programami wspólnotowymi.

W ramach każdego tematu, oprócz wspomnianych działań, zostaną omówione w sposób otwarty i elastyczny dwa rodzaje możliwości:
- Przyszłe i Powstające Technologie: celem wsparcia badań zmierzających ku określeniu lub dalszemu badaniu nowych możliwości naukowych i technologicznych w danej dziedzinie i/lub w połączeniu z innymi adekwatnymi dziedzinami i dyscyplinami, poprzez wspieranie spontanicznych propozycji badawczych, także za pośrednictwem wspólnych zaproszeń; celem wspierania nowatorskich pomysłów i radykalnie nowych zastosowań oraz celem badania nowych możliwości w planach drogowych badań, w szczególności tych, charakteryzujących się potencjałem do znaczących przełomów; zostanie zagwarantowana odpowiednia koordynacja z działaniami prowadzonymi w ramach programu Pomysły, celem uniknięcia nakładania się działań i zapewnienia optymalnego wykorzystania środków finansowych.
- Nieprzewidziane potrzeby polityczne: celem reagowania w sposób elastyczny na nowe potrzeby polityczne, które pojawią się w trakcie trwania Programu Ramowego, takie jak nieprzewidziany rozwój wypadków wymagający szybkiej reakcji, na przykład wystąpienie nowej epidemii, pojawiające się problemy w zakresie bezpieczeństwa żywności lub reagowanie w przypadku katastrof naturalnych.

Rozpowszechnianie oraz transfer wiedzy stanowią podstawową wartość dodaną europejskich działań badawczych i zostaną podjęte środki celem zwiększenia wykorzystania wyników badań przez przemysł, decydentów politycznych i społeczeństwo.

Prawa własności intelektualnej również muszą być chronione, włączając w rozważania kontekst wspierania walki z fałszerstwami.

Rozpowszechnianie będzie uznawane za integralną część zadań we wszystkich obszarach tematycznych, z odpowiednim ograniczeniem na rzecz tematu bezpieczeństwa, ze względu na poufne aspekty działań, w tym poprzez finansowanie inicjatyw sieciowych, seminariów i wydarzeń, pomoc ze strony zewnętrznych ekspertów oraz usługi elektroniczne, w szczególności CORDIS.

Zostanie zapewniona komplementarność i synergia tego programu z innymi programami wspólnotowymi. Zostaną również podjęte, w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji, działania wspierające innowacje.

Szczególną uwagę należy poświęcić zapewnieniu odpowiedniego udziału MŚP, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw opartych na wiedzy, w ramach współpracy międzynarodowej. Będą podejmowane konkretne środki, w tym działania wspierające mające ułatwić udział MŚP, poprzez część programu "Współpraca", w ramach strategii opracowanej dla każdego tematu. Strategiom tym będzie towarzyszyć ustalony pod kątem celów monitoring ilościowy i jakościowy. Celem będzie umożliwienie przekazania co najmniej 15% środków finansowych dostępnych w ramach programu "Współpraca" małym i średnim przedsiębiorstwom.

Wsparcie zostanie również udzielone inicjatywom, mającym na celu zaangażowanie możliwie najszerszej grupy odbiorców spoza środowiska badawczego w dyskusji na temat zagadnień naukowych i wyników badań, a także inicjatywom w dziedzinie komunikacji naukowej i edukacji, przy zaangażowaniu, w stosownych przypadkach, organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub sieci takich organizacji.

W ramach wszystkich obszarów badań, zostaną włączone kwestie integracji wymiaru płci i równouprawnienia płci.

Wymaga się, aby potencjał całej europejskiej przestrzeni badawczej został w pełni odblokowany, celem podnoszenia konkurencyjności europejskich badań.

Projekty mające na celu zapewnienie naukowej doskonałości, będą zarządzane w sposób optymalny, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów.

W ramach wszystkich tych tematów, wspieranie współpracy ponadnarodowej będzie realizowane poprzez:
- Współpracę w dziedzinie badań,
- Wspólne Inicjatywy Technologiczne,
- Koordynację pozawspólnotowych programów badawczych,
- Współpracę Międzynarodową.