CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.
Temat / Cel >FP7-REGPOT-2012-2013-1 Integracja jednostek badawczych z unijnych regionów konwergencji i krajów oddalonych w Europejski Obszar Badawczy (ERA) oraz poprawa ich potencjału innowacyjnego ( Integration of research entities from the EU´s Convergence and Outermost regions in the ERA and enhancement of their innovation potential )


OPIS


Program Ramowy 7 zapewni wsparcie dla:
- Międzynarodowego, obustronnego oddelegowania personelu badawczego w obrębie regionów konwergencji;
- Pozyskania oraz rozwoju sprzętu badawczego w wybranych centrach;
- Organizacji warsztatów oraz konferencji w celu ułatwienia transferu wiedzy;
- "Udogodnień ewaluacyjnych" w centrach badawczych w regionach konwergencji, w celu otrzymania niezależnej międzynarodowej ekspertyzy jakości badań i infrastruktury.

Potencjał badawczy posiada schemat typu "bottom-up", projekty można kierować do każdego tematu z FP7.
 

FP7-REGPOT-2012-2013-1
Data początkowa: 20/07/2011
Data końcowa: 03/01/2012
Budżet konkursu: 141.760.000
Dzwoń
Wsparcie dla działań mających na celu koordynowanie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, transnarodowy dostęp do infrastruktury badawczej, studia, konferencje itd.), podejmowanych przez co najmniej trzy niezależne podmioty prawne, z trzech różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych, wartych maksymalnie 2 mln euro. Działania te mogą być także wdrażane w inny sposób, niż poprzez zaproszenia do składania wniosków.
(CSA - CA) FP7-REGPOT-2012-2013-1 Działania Współpracy
Wniosek może być promowany tylko przez jeden podmiot z unijnych regionów konwergencji oraz regionów peryferyjnych.
Wsparcie dla działań mających na celu wspieranie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, transnarodowy dostęp do infrastruktury badawczej, studia, konferencje itd.) przez co najmniej jeden niezależny podmiot prawny. Działania te mogą być także wdrażane w inny sposób, niż poprzez zaproszenia do składania wniosków.
(CSA - SA) FP7-REGPOT-2012-2013-1 Działania Wspierające
Wniosek może być promowany tylko przez jeden podmiot z unijnych regionów konwergencji oraz regionów peryferyjnych.
FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Potencjał badawczy Regionów Konwergencji

Cel
Stymulowanie wykorzystywania pełnego potencjału badawczego rozszerzonej Unii poprzez odblokowanie i rozwój istniejącej lub powstającej doskonałości w unijnych regionach konwergencji i w regionach najbardziej oddalonych oraz pomoc w zwiększeniu możliwości naukowców, w zakresie ich efektywnego uczestnictwa w działalności badawczej na poziomie wspólnotowym.

Działania
Działanie w tym obszarze obejmuje wsparcie dla:
- Ponadnarodowych, dwustronnych oddelegowań personelu naukowo-badawczego między wybranymi instytucjami w regionach konwergencji i jedną lub kilkoma organizacjami partnerskimi; wsparcie dla wybranych centrów istniejącej lub powstającej doskonałości w zakresie rekrutacji doświadczonych naukowców, a także menedżerów, z innych krajów.
- Pozyskiwania i rozbudowy sprzętu badawczego oraz stworzenia warunków materialnych umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego obecnego w wybranych centrach istniejącej lub powstającej doskonałości, w regionach konwergencji.

- Organizacji warsztatów i konferencji ułatwiających transfer wiedzy; działań promujących oraz inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie i przekazywanie wyników badań w innych krajach i na rynkach międzynarodowych.
- "Mechanizmów oceniających", dzięki którym każdy ośrodek badawczy w regionach konwergencji może uzyskać międzynarodową, niezależną ocenę ekspercką dotyczącą ogólnej jakości prowadzonych badań i infrastruktury.

Będą poszukiwane silne związki ze wspólnotową polityką regionalną.

Działania prowadzone na tym obszarze określą potrzeby oraz możliwości wzmocnienia potencjału badawczego istniejących i powstających centrów doskonałości w regionach konwergencji, które mogą być finansowane z funduszy strukturalnych i spójnościowych.

Synergii należy poszukiwać również w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji w celu promowania regionalnej komercjalizacji BRT (Badania Naukowe i Rozwój Technologiczny), we współpracy z przemysłem.


Potrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet