PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.

Szukasz dotacji?


PEOPLE.1> Kształcenie początkowe naukowców 0 otwarte tematy
PEOPLE.4> Światowe Stowarzyszenia 0 otwarte tematy
PEOPLE.5> Działania szczegółowe 0 otwarte tematy
Wzmacnianie, ilościowe i jakościowe, potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii w Europie poprzez wzbudzanie zainteresowania zawodem naukowca, zachęcanie europejskich naukowców do pozostania w Europie i przyciąganie naukowców z całego świata, czyniąc Europę bardziej atrakcyjną dla najlepszych naukowców.

Opierając się na doświadczeniach związanych z działaniami "Marie Curie" w ramach poprzednich Programów Ramowych, nastąpi to w drodze uruchomienia spójnego zestawu działań "Marie Curie", szczególnie biorąc pod uwagę europejską wartość dodaną z punktu widzenia ich wpływu na Europejską Przestrzeń Badawczą.

Działania te będą skierowane do naukowców na wszystkich szczeblach kariery, od początkowego kształcenia, ukierunkowanego w szczególności na ludzi młodych, do kształcenia ustawicznego i rozwoju kariery w sektorze publicznym i prywatnym.

Czynione będą również starania na rzecz zwiększenia udziału kobiet naukowców, poprzez wspieranie równości szans we wszystkich "Działaniach Marie Curie", poprzez projektowanie działań w celu zapewnienia, że naukowcy mogą osiągnąć odpowiednią równowagę na linii praca/życie prywatne oraz poprzez ułatwienie powrotu do kariery naukowej po przerwie.