COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO SIEć EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ (ERA-NET)
Celem działań ERA-NET jest stworzenie sieci programów badawczych prowadzonych na poziomie krajowym lub regionalnym, celem ich wzajemnego otwarcia oraz opracowania i realizacji wspólnych działań.

Takie programy powinny posiadać wszystkie z niżej wymienionych cech:
- Być strategicznie zaplanowane (tj. składać się z szeregu projektów badawczych skoncentrowanych na określonym obszarze tematycznym lub zestawie problemów, które będą funkcjonować przez określony okres czasu oraz będą wspólnie zarządzane).
- Być przeprowadzane na poziomie krajowym lub regionalnym.
- Być finansowane lub zarządzane bezpośrednio przez krajowe lub regionalne organy publiczne lub przez struktury (np. agencje) ściśle związane z, lub upoważnione przez władze publiczne.

Partnerami do działań ERA-NET, kwalifikującymi się do spełnienia powyższych warunków, są:
• Właściciele programów: zazwyczaj ministerstwa krajowe / regionalne władze odpowiedzialne za określanie, finansowanie lub zarządzanie programami badawczymi przeprowadzanymi na szczeblu krajowym lub regionalnym.
• „Menedżerowie” programów (tacy jak rady badawcze lub instytucje finansujące) lub inne krajowe lub regionalne organizacje, które realizują programy badawcze pod nadzorem właścicieli programów.
• Właściciele programów (zazwyczaj ministerstwa krajowe / regionalne), którzy nie posiadają uruchomionego lub pełnoprawnego programu badań w momencie składania wniosku ERA-NET, a którzy planują i zobowiązali się do utworzenia takiego programu, są również kwalifikowalni, jeżeli ich udział jest w pełni uzasadniony i zwiększa wartość ogólną koordynacji programu. Jako takie, kraje lub regiony, które mają mniej różnorodnych programów badawczych (w szczególności nowe państwa członkowskie i kandydujące państwa stowarzyszone) będą miały znacznie ułatwione zaangażowanie w schemat ERA-NET.

Wnioski w ramach programu ERA-NET Plus muszą spełniać następujące kryteria:
• Jedno wspólne zaproszenie powinno być planowane w przypadku wyraźnego zaangażowania finansowego ze strony uczestniczących programów krajowych lub regionalnych.
• Uczestnicy posiadają identyczne uprawnienia, jak w przypadku działań ERA-NET, z wyjątkiem, że właściciele programów, którzy nie posiadają jeszcze uruchomionego lub pełnoprawnego programu badań w momencie składania wniosku, nie kwalifikują się do działań ERA-NET Plus. Ponadto konsorcjum musi składać się z właścicieli i menedżerów programów pochodzących z co najmniej 5 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.
• Wymaga się takiej samej liczby dodatkowych uczestników, jak w przypadku działań ERA-NET, więcej niż minimalna liczba pięciu właścicieli lub menedżerów programów.
• Całkowity planowany budżet wspólnego zaproszenia powinien mieć minimalną wartość finansową w wysokości 5 milionów euro.
• Przewiduje się wspólny mechanizm recenzji na rzecz wzajemnej weryfikacji wniosków złożonych w ramach wspólnego zaproszenia.
• Każdy projekt finansowany w ramach wspólnego zaproszenia powinien mieć charakter ponadnarodowy (tj. co najmniej dwóch partnerów z różnych krajów).
• Stały wspólny zestaw ogólnych kryteriów oceny / wyboru (doskonałość, europejska wartość dodana, itp.) powinien być częścią powszechnych kryteriów oceny wspólnego zaproszenia zorganizowanego przez programy krajowe.