COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Głównym celem badań w dziedzinie transportu w ramach Siódmego Programu Ramowego jest opracowanie bezpieczniejszych, " bardziej zielonych" i "inteligentniejszych" ogólnoeuropejskich systemów transportowych na korzyść wszystkich obywateli, społeczeństwa oraz polityki klimatycznej, przy poszanowaniu środowiska i zasobów naturalnych; oraz zapewnienie i dalszy rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich na rynku globalnym.

Program prac 2013 zrównuje się z oraz przyczynia się do realizacji celów strategii Europa 2020, flagowej inicjatywy Unia Innowacji i innych polityk UE. Istnieje zdecydowany nacisk na rozwijanie nowych pomysłów, wspieranie światowej klasy zespołów stawiających czoła istotnym wyzwaniom społecznym oraz zapewnienie, że owoce naszych inwestycji będą odpowiednio wykorzystywane.

W ten sposób program prac zapewnia płynne przejście w kierunku nowego programu badań i innowacji na lata 2014-2020, Horyzont 2020.

Biorąc pod uwagę, odmienną strukturę i nacisk sektorów, temat jest podzielony na cztery podtematy:
7.1. Aeronautyka i Transport Lotniczy (AAT).
7.2. Zrównoważony Transport Powierzchniowy (SST) w tym "Europejska Inicjatywa na rzecz Zielonych Samochodów".
7.3. Działania Horyzontalne na rzecz Wdrażania Programu Transport (TPT).
7.4. GALILEO. Ze względów finansowych, nie będzie zaproszeń dotyczących Galileo w ramach Programu Prac Transport 2013.