COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


SUMY PRZYZNANE OTWARTYM TEMATOM W POPRZEDNICH LATACH
2011 € 2010 € 2009 €
KBBE.1
Zrównoważona produkcja i zarządzanie lądowymi, leśnymi i wodnymi zasobami biologicznymi (1)  2.995.636  
Celem tego tematu jest budowanie opartej na wiedzy, europejskiej biogospodarki, poprzez łączenie nauki, przemysłu oraz innych gałęzi, w celu wykorzystania nowych i dopiero powstających możliwości badawczych, które zwracają uwagę na społeczne, środowiskowe czy gospodarcze wyzwania:
rosnące zapotrzebowanie na lepszą jakościowo, bezpieczniejszą i zdrowszą żywność oraz na produkcję i zrównoważone wykorzystanie odnawialnych zasobów biologicznych; zwiększające się ryzyko wystąpienia chorób epizootycznych i odzwierzęcych oraz zaburzeń dietozależnych;
zagrożenie dla ekorozwoju i bezpieczeństwa produkcji rolniczej, akwakultury i rybołówstwa;
oraz rosnące zapotrzebowanie na żywność wysokiej jakości, zwracając uwagę na dobrobyt zwierząt, jak również związek z obszarami wiejskimi i nadbrzeżnymi oraz wyjście naprzeciw konkretnym potrzebom żywieniowym konsumentów.