CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.

  W celu uzyskania najnowszych wiadomości na ten temat kliknij tutaj.
 
Temat / Cel >SME.2012.1 Badania na rzecz MŚP ( Research for SME )


OPIS


Celem tego programu jest bezpośrednie wspieranie MŚP w ramach projektu outsourcingu działalności badawczej.

Jest to bardzo konkurencyjny program z dużą liczbą wniosków, co pokazuje zainteresowanie sektora MŚP programem oraz ekonomiczną stopę zwrotu, którą ma zamiar wygenerować.

Program ma na celu wspieranie MŚP w zakresie zlecania działań badawczych wykonawcom RTD (Badania i Rozwój Technologii), takim jak uniwersytety, ośrodki badawcze lub MŚP prowadzące badania.

Jeżeli jest to w interesie projektu, mogą brać w nim również udział inne przedsiębiorstwa i użytkownicy końcowi, którzy należą do tych samych łańcuchów wartości co uczestniczące w nim MŚP.

Projekty mają na celu stworzenie nowej wiedzy lub osiągnięcie wyników o wyraźnym potencjale eksploatacyjnym, aby poprawić lub rozwinąć nowe produkty oraz procesy lub usługi, które spełniają potrzeby uczestniczących MŚP.

Program ten może wspierać MŚP w zdobywaniu technologicznego know-how oraz dostępie do międzynarodowych sieci na rzecz ich rozwoju w perspektywie średnio- i długoterminowej oraz podążać za oddolnym podejściem, co oznacza, że pomysły badawcze mogą pochodzić z całego obszaru nauki i technologii w ramach wszystkich sektorów przemysłu.

Budżet indykatywny dla roku 2012 przewiduje na ten program 150 mln euro.

Jeżeli chodzi o biorące udział w programie organizacje, muszą to być co najmniej 3 niezależne MŚP działające w co najmniej 3 państwach członkowskich lub krajach stowarzyszonych oraz, co najmniej, 2 wykonawców z dziedziny RTD niezależnych od innych uczestników.

Konsorcjum powinno zazwyczaj składać się z 5 uczestników, ale nie przekraczać 10. Zgodnie ze średnią wielkością nagradzanych projektów, może zostać sfinansowanych około 150 projektów MŚP.

Odnosząc się do projektu, należy pamiętać, że Badania na rzecz MŚP to inicjatywa oddolna: projekty mogą dotyczyć dowolnego tematu badań w zakresie całego obszaru nauki i technologii.

Ponadto, biorąc pod uwagę relacje między uczestnikami, MŚP kupują wiedzę od wykonawców RTD, którzy sprzedają swoje specjalistyczne umiejętności i pracę. Działania podejmowane przez MŚP zasadniczo koncentrują się na wstępnych specyfikacjach oraz na walidacji i testowaniu zdobytej wiedzy. Uzgodniona przez strony cena, powinna odzwierciedlać wartość praw własności intelektualnej oraz zdobytej wiedzy. W normalnych okolicznościach, MŚP powinny zachować pełną własność Nowej Wiedzy.

Orientacyjny czas trwania projektu powinien wynosić rok lub 2 lata, natomiast jego budżet od 0,5 do 1,5 mln euro.

Wydatki kwalifikowalne

Kwoty przyznawane wnioskom będą wynosiły:
• do 75% kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na badania i rozwój ( dla MŚP, instytucje publiczne non-profit, szkoły średnie i uczelnie wyższe, organizacje badawcze, ale do 50% dla dużych przedsiębiorstw)
• do 50% kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na działania demonstracyjne
• do 100% kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na zarządzanie i "inne"

Do 110% maksymalnego wkładu wspólnotowego w zakresie kosztów podwykonawców (wykonawcy RTD).

Decyzja dotycząca alokacji wkładu Komisji Europejskiej należy do konsorcjum. 

FP7-SME-2012
Data początkowa: 20/07/2011
Data końcowa: 06/12/2011
Budżet konkursu: 219.700.000
Dzwoń
Spółki składające się z co najmniej trzech niezależnych podmiotów prawnych, każdy znajdujący się w innym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym oraz niemożność dwóch podmiotów do posiadania siedziby w tym samym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
(BSG) FP7-SME-2012 Badania na korzyść konkretnych grup (w szczególności MŚP)

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Badania na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw

Wzmocnienie możliwości innowacyjnych europejskiego sektora MŚP oraz jego wkład w rozwój produktów i rynków opartych na nowych technologiach poprzez pomoc w zakresie outsourcingu badań, zwiększanie wysiłków badawczych, poszerzanie sieci, lepsze wykorzystanie wyników badań oraz pozyskiwanie technologicznego know-how, wypełniając lukę dzielącą badania i innowacje.

Działania szczegółowe na rzecz MŚP powinny wspierać MŚP lub ich stowarzyszenia, które muszą dokonać outsourcingu badań naukowych: przede wszystkim przedsiębiorstwa o niskiej lub średniej intensywności technologicznej, które posiadają mało możliwości badawczych lub nie posiadają ich wcale.

MŚP prowadzące intensywną działalność badawczą mogą uczestniczyć jako dostawcy usług badawczych lub badań outsourcingowych w celu uzupełnienia ich głównych możliwości badawczych.

Działania będą prowadzone w ramach całego obszaru nauki i technologii z podejściem oddolnym i będą obejmować wsparcie dla demonstracji i innych działań, mających na celu ułatwienie wykorzystywania wyników badań oraz zapewnianie komplementarności z Programem Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji.

Środki finansowe będą przyznawane za pomocą dwóch systemów:
- Badania na rzecz MŚP: wspieranie małych grup innowacyjnych MŚP, w celu rozwiązywania wspólnych bądź uzupełniających się problemów technologicznych.

- Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP: wspieranie stowarzyszeń MŚP i grup MŚP celem opracowywania technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla dużej liczby MŚP w określonych sektorach przemysłu lub segmentach łańcucha wartości.


Potrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet