CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO BADANIA NA KORZYść MAłYCH I śREDNICH PRZEDSIęBIORSTW
SME.2012.1 Badania na rzecz MŚP ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem tego programu jest bezpośrednie wspieranie MŚP w ramach projektu outsourcingu działalności badawczej.Jest to bardzo konkurencyjny program z dużą liczbą wniosków, co pokazuje zainteresowanie sektora MŚP programem oraz ekonomiczną stopę...
SME.2012.2 Badania na rzecz Stowarzyszeń MŚP ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem tego programu jest pośrednie wspieranie MŚP poprzez tworzenie ich stowarzyszeń / grup, mając na względzie outsourcing działalności badawczej.Program ten skierowany jest do stowarzyszeń MŚP, które działają w imieniu swoich członków...
SME.2012.3 Działalność Demonstracyjna ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem tego działania jest udowodnienie (zademonstrowanie) rentowności nowego rozwiązania (będącego samym w sobie udanym rezultatem projektu badawczego), które oferuje potencjalne korzyści ekonomiczne, ale które jednak nie może być bezpośrednio...
SME.2013.1 Badania na rzecz MŚP ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem tego programu jest bezpośrednie wspieranie MŚP w ramach projektu outsourcingu działalności badawczej.Jest to bardzo konkurencyjny program z dużą liczbą wniosków, co pokazuje zainteresowanie sektora MŚP programem oraz ekonomiczną stopę...
SME.2013.2 Badania na rzecz Stowarzyszeń MŚP ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem tego programu jest pośrednie wspieranie MŚP poprzez tworzenie ich stowarzyszeń / grup, mając na względzie outsourcing działalności badawczej.Program ten skierowany jest do stowarzyszeń MŚP, które działają w imieniu swoich członków...
SME.2013.3 Działalność Demonstracyjna ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem tego działania jest udowodnienie (zademonstrowanie) rentowności nowego rozwiązania (będącego samym w sobie udanym rezultatem projektu badawczego), które oferuje potencjalne korzyści ekonomiczne, ale które jednak nie może być bezpośrednio...
SME.2013.4 Działanie Koordynacyjne i Wspierające ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Komisja, w swojej propozycji dotyczącej wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach nadchodzącego programu Horyzont 2020, położyła duży nacisk na rozwój bezpośredniego mentoringu oraz wsparcie szkoleniowe dla MŚP pragnących...
Zwiększenie możliwości innowacyjnych europejskich MŚP oraz ich wkładu w rozwój nowych opartych na technologii produktów i rynków poprzez pomoc w zakresie outsourcingu badań, zwiększanie ich wysiłków badawczych, poszerzanie ich sieci, lepsze wykorzystanie wyników badań i pozyskiwanie technologicznego know-how, wypełniając lukę między badaniami i innowacjami.

Szczegółowe działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa są nakreślone celem wspierania MŚP lub ich stowarzyszeń, które muszą dokonać outsourcingu badań: głównie niskotechnologiczne oraz średniotechnologiczne MŚP o małych lub bez możliwości badawczych.

MŚP prowadzące intensywną działalność badawczą mogą uczestniczyć jako dostawcy usług badawczych lub dokonać outsourcingu badań, w celu uzupełnienia ich podstawowych możliwości w tym zakresie.

Działania będą prowadzone w ramach całego obszaru naukowo technologicznego, wykorzystując podejście oddolne i będą obejmować wsparcie wielu działań, w tym demonstracyjnych, w celu ułatwienia wykorzystywania wyników badań, zapewniając komplementarność z Programem Ramowym Konkurencyjność i Innowacja.

Środki finansowe będą przyznawane za pomocą dwóch schematów:
- Badania na rzecz MŚP: wspieranie małych grup innowacyjnych MŚP celem rozwiązywania wspólnych bądź uzupełniających się problemów technologicznych.

- Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP: wspieranie stowarzyszeń MŚP i grup MŚP celem opracowywania technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP w określonych sektorach przemysłu lub segmentach łańcucha wartości.