COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Celem tematu dotyczącego Bezpieczeństwa jest rozwój technologii i wiedzy, po to aby rozbudować zdolności potrzebne do:

-zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom przed takimi zagrożeniami jak terroryzm, klęski żywiołowe czy przestępczość, przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych, w tym prawa do prywatności,
- zapewnienia optymalnego i skoordynowanego wykorzystania dostępnych i powstających technologii, z korzyścią dla europejskiego bezpieczeństwa cywilnego,
- pobudzenia współpracy dostawców i użytkowników rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa cywilnego,
- zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora bezpieczeństwa oraz
- dostarczenia ukierunkowanych na zadania wyników badań w celu wyeliminowania luk w systemach bezpieczeństwa.