CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO BIREGIONALNA KOORDYNACJA WSPółPRACY NAUKOWO TECHNOLOGICZNEJ W TYM USTALANIE PRIORYTETóW I ZDEFINIOWANIE POLITYK WSPółPRACY NAUKOWO TECHNOLOGICZNEJ
INCO.2013.1.1 Państwa Zatoki Perskiej ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działania INCO-NET dotyczące państw Zatoki Perskiej będą:A Koncentrować się na głównych wyzwaniach społecznych.Proponowane działania będą dążyć do uniknięcia rozproszenia wysiłków oraz maksymalizacji wyników i wpływu poprzez...
INCO.2013.1.2 Azja Centralna ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działania INCO-NET dotyczące Azji Centralnej będą:A Koncentrować się na głównych wyzwaniach społecznych.Proponowane działania będą dążyć do uniknięcia rozproszenia wysiłków oraz maksymalizacji wyników i wpływu poprzez skupienie...
INCO.2013.1.3 Region Dunaju ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działania INCO-NET dotyczące Regionu Dunaju będą:A Koncentrować się na głównych wyzwaniach społecznych.Proponowane działania będą dążyć do uniknięcia rozproszenia wysiłków oraz maksymalizacji wyników i wpływu poprzez skupienie...
INCO.2013.1.4 Partnerstwo Wschodnie ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działania INCO-NET dotyczące Partnerstwa Wschodniego będą:A Koncentrować się na głównych wyzwaniach społecznych.Proponowane działania będą dążyć do uniknięcia rozproszenia wysiłków oraz maksymalizacji wyników i wpływu poprzez...
INCO.2013.1.5 Region Pacyfiku, w tym kraje i terytoria zamorskie ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działania INCO-NET dotyczące Regionu Pacyfiku będą:A Koncentrować się na głównych wyzwaniach społecznych.Proponowane działania będą dążyć do uniknięcia rozproszenia wysiłków oraz maksymalizacji wyników i wpływu poprzez skupienie...
INCO.2013.1.6 Państwa Azji Południowej ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działania dotyczące państw Azji Południowej, przygotują grunt dla ewentualnych przyszłych działań INCO-NET oraz:- Zapewnią aktualne dowody analityczne dotyczące kluczowych graczy i kompetencji w krajach docelowych;- Określą społeczne...
To zaproszenie INCO-NET, koncentruje się na rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie dialogu politycznego i rozwoju współpracy w zakresie innowacji.

Regiony objęte zaproszeniem to:
- kraje arabskie w obrębie Zatoki Perskiej;
- Azja Środkowa;
- region Dunaju;
- Partnerstwo Wschodnie;
- region Pacyfiku, w tym Kraje i Terytoria Zamorskie;
- kraje Azji Południowej.

INCO-NET ma na celu:
- Wspieranie instytucjonalnego biregionalnego dialogu politycznego w dziedzinie nauki i technologii
- Wzmocnienie biregionalnej współpracy między podmiotami badań i innowacji, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się programu Horyzont 2020;
- Monitorowanie postępów w ramach biregionalnej współpracy STI (Nauka, Technologia, Innowacja).

Oczekiwany wpływ

Współpraca biregionalna zostanie wzmocniona poprzez skupienie działań na 2 do 3 głównych wyzwaniach społecznych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Doprowadzi to również do zmniejszenia rozdrobnienia wysiłku i bardziej ukierunkowanego wykorzystywania dostępnych zasobów.

Działania INCO-NET będą wspierać dialog polityczny oraz przyczynią się do zdefiniowania i wdrażania wspólnych agend strategicznych na rzecz badań, rozwoju i innowacji.

Zostanie osiągnięty zwiększony poziom współpracy w ramach całego łańcucha od badań do innowacji poprzez rozwój lub wzmocnienie partnerstw, przygotowywanie wspólnych działań i programów oraz poprawioną spójność warunków ramowych dla innowacji.

Oczekuje się, że bilateralna relacja w kwestiach Nauki, Technologii i Innowacji okaże się typem relacji zrównoważonej, poprzez przejęcie mechanizmów koordynujących przez zainteresowane podmioty.

Działania będą również skutkować wzrostem uczestnictwa regionów w programie Horyzont 2020.

Oczekiwany wpływ będzie również zależeć od liczby uczestniczących państw trzecich w danym regionie oraz ich zaangażowania w działania.

Wykorzystywanie wyników zostanie wzmocnione poprzez odpowiednie działania komunikacyjne i rozpowszechniające.