CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.
Temat / Cel >SME.2013.3 Działalność Demonstracyjna ( Demonstration Activity )


OPIS


Celem tego działania jest udowodnienie (zademonstrowanie) rentowności nowego rozwiązania (będącego samym w sobie udanym rezultatem projektu badawczego), które oferuje potencjalne korzyści ekonomiczne, ale które jednak nie może być bezpośrednio skomercjalizowane, ponieważ konieczny jest dalszy postęp technologiczny.

MŚP często muszą kontynuować projekty badawcze poprzez działalność "demonstracyjną" lub produkcję prototypów, przed faktyczną
komercjalizacją produktów i usług, jednak fundusze na tego rodzaju działania nie są łatwo dostępne.

Działania mogą np. obejmować testowanie prototypów, zwiększanie ilości badań, weryfikację wyników oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i nietechnologicznych.

Działanie to może również obejmować szczegółowe badania rynku oraz plany biznesowe. Nie ma ograniczeń tematycznych.

Zaproszenie do udziału w projekcie dotyczącym Działalności Demonstracyjnego ma na celu pomoc uczestniczącym MŚP w zwiększaniu wpływu ich projektów lub odkrywaniu nowych sposobów wykorzystywania wiedzy zdobytej w ramach ich badań na rzecz projektów MŚP lub stowarzyszeń MŚP. Niemniej jednak, nie wszystkie projekty w ramach Działalności Demonstracyjnego muszą być poprzedzane badaniami na rzecz MŚP lub stowarzyszeń MŚP.

Działalność Demonstracyjna jest skierowane do MŚP, które uczestniczyły lub nadal uczestniczą w projekcie "Badania na rzecz MŚP" / "Badania na rzecz Stowarzyszeń MŚP" w ramach Programu Możliwości 7PR.

Celem jest zagwarantowanie, że korzyści wynikające z wspierania Działalności Demonstracyjnej, będą bezpośrednio dotyczyły zainteresowanych MŚP, które są gotowe do pełnego wykorzystania wyników tego projektu.

Konsorcjum będzie musiało udowodnić, że wyniki projektu Działalności Demonstracyjnej są gotowe i nadają się do wykorzystania.

Jeżeli chodzi o biorące udział w programie organizacje, muszą to być co najmniej 3 osoby prawne działające w co najmniej 3 państwach członkowskich lub krajach stowarzyszonych, w tym co najmniej 2 niezależne MŚP działające w 2 państwach członkowskich lub krajach stowarzyszonych. Te dwa MŚP musiały wspólnie uczestniczyć w finansowanych badaniach na rzecz projektu MŚP w ramach 7PR (ukończonego lub działającego ostatni rok) lub musiały wspólnie uczestniczyć jako "inne przedsiębiorstwa lub użytkownicy końcowi" w Programie "Badania na rzecz Stowarzyszeń MŚP".

Co najmniej 75% deklarowanych kosztów musi zostać poniesionych przez MŚP, a koordynatorem projektu musi być jeden z uczestników z sektora MŚP.

Wydatki kwalifikowalne: tylko działania związane z demonstracją i zarządzaniem są uprawnione do dofinansowania. 

FP7-SME-2013
Data początkowa: 10/07/2012
Data końcowa: 15/11/2012
Budżet konkursu: 252.310.000
Dzwoń
Ogólnie, wsparcie dla projektów badawczych prowadzonych przez konsorcja we współpracy z co najmniej trzema niezależnymi podmiotami prawnymi, z trzech różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych, w zakresie od 1,5 do 5 mln euro oraz rozwój nowej wiedzy, nowych technologii, produktów, działań demonstracyjnych lub wspólnych zasobów przeznaczonych na badania. Rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja projektów może różnić się od dziedziny do dziedziny oraz od tematu do tematu. Projekty będą również skierowane do specjalnych grup, takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa oraz innych mniejszych podmiotów.
(CP - STREP) FP7-SME-2013 Projekty badawcze o małej lub średniej skali
Budżet indykatywny: 27 mln euro. Całkowity budżet projektu powinien wynosić od 500000 do 3000000 euro. Oczekuje się, że projekt będzie trwał od 18 do 24 miesięcy.
Konsorcja muszą składać się z co najmniej trzech niezależnych podmiotów prawnych, z trzech różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych.
(CP - IP) FP7-SME-2013 Integrujące projekty współpracy na dużą skalę
Budżet indykatywny: 27 mln euro. Całkowity budżet projektu powinien wynosić od 500000 do 3000000 euro. Oczekuje się, że projekt będzie trwał od 18 do 24 miesięcy.
FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Badania na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw

Zwiększenie możliwości innowacyjnych europejskich MŚP oraz ich wkładu w rozwój nowych opartych na technologii produktów i rynków poprzez pomoc w zakresie outsourcingu badań, zwiększanie ich wysiłków badawczych, poszerzanie ich sieci, lepsze wykorzystanie wyników badań i pozyskiwanie technologicznego know-how, wypełniając lukę między badaniami i innowacjami.

Szczegółowe działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa są nakreślone celem wspierania MŚP lub ich stowarzyszeń, które muszą dokonać outsourcingu badań: głównie niskotechnologiczne oraz średniotechnologiczne MŚP o małych lub bez możliwości badawczych.

MŚP prowadzące intensywną działalność badawczą mogą uczestniczyć jako dostawcy usług badawczych lub dokonać outsourcingu badań, w celu uzupełnienia ich podstawowych możliwości w tym zakresie.

Działania będą prowadzone w ramach całego obszaru naukowo technologicznego, wykorzystując podejście oddolne i będą obejmować wsparcie wielu działań, w tym demonstracyjnych, w celu ułatwienia wykorzystywania wyników badań, zapewniając komplementarność z Programem Ramowym Konkurencyjność i Innowacja.

Środki finansowe będą przyznawane za pomocą dwóch schematów:
- Badania na rzecz MŚP: wspieranie małych grup innowacyjnych MŚP celem rozwiązywania wspólnych bądź uzupełniających się problemów technologicznych.

- Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP: wspieranie stowarzyszeń MŚP i grup MŚP celem opracowywania technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP w określonych sektorach przemysłu lub segmentach łańcucha wartości.


Potrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet