COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO DZIAłANIA HORYZONTALNE
SSH.2012.8.8-1 Przyszłość Nauk Społecznych i Humanistycznych w kontekście Europejskiej Przestrzeni Badawczej ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Nauki Społeczne i Humanistyczne (SSH) przeszły w Europie transformacje, które nie są powszechnie znane. Wymiany i próby współpracy lub harmonizacji nadal stają w obliczu bardzo zróżnicowanej rzeczywistości, składającej się z tradycji...
SSH.2012.8.8-2 Uruchamianie sieci Krajowych Punktów Kontaktowych w zakresie Nauk Społecznych i Humanistycznych ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Krajowe Punkty Kontaktowe na rzecz Nauk Społeczno-Ekonomicznych i Humanistycznych (SSH) zostały zorganizowane w formę sieci, aby promować dobre praktyki i wspierać realizację programu oraz przezwyciężać bariery związane z rozdrobnieniem...
SSH.2013.8.1 Ocena, monitorowanie i porównanie skutków finansowanych przez UE badań w dziedzinie SSH (Nauki Społeczno – Ekonomiczne i Humanistyczne) w Europie ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Prace dotyczące oceny i monitorowania powinny skoncentrować się na badaniach SSH finansowanych ze środków UE oraz obejmować:- ich naukowe wyniki i skutki, w szczególności w zakresie jakości publikacji, szkoleń młodych naukowców, form...
Głównym celem jest poprawa analizy i oceny wyników badań finansowanych ze środków unijnych w dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych, w kontekście ich wkładu w budowę Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Oczekiwany wpływ

Projekt będzie monitorować rezultaty projektów finansowanych przez UE w dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych oraz oceniać ich wpływ.

Projekt osiągnie masę krytyczną zasobów w zakresie współpracy, tworzenia sieci i mobilności naukowców oraz będzie obejmować adekwatne społeczności, zainteresowane podmioty i praktyków.