PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.
Temat / Cel >ITN Działanie Marie Curie: Sieci Początkowego Kształcenia ( Marie Curie Action: Initial Training Networks )


OPIS


Działanie to ma na celu poprawę perspektyw zawodowych naukowców na wczesnym etapie kariery, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, zwiększając tym samym atrakcyjność kariery naukowej dla młodych ludzi.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ponadnarodowy mechanizm tworzenia sieci, mający na celu strukturyzację istniejących możliwości szkoleniowych w zakresie wysokiej jakości badań początkowych wśród państw członkowskich i krajów stowarzyszonych.

W ramach tego działania niezbędne jest bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie organizacji z różnych sektorów, w tym (przewodniczących) przedsiębiorstw prywatnych działających w odpowiednich obszarach.

W szczególności, działanie to ma zwiększyć poziom zatrudnialności rekrutowanych naukowców poprzez „wystawienie” ich w kierunku uczelni i przedsiębiorstw, rozszerzając tym samym tradycyjne otoczenie badań akademickich oraz eliminując kulturowe i inne bariery w zakresie mobilności.

Działanie to będzie realizowane poprzez wspieranie, wybranych na zasadzie konkursu, sieci organizacji z różnych państw zaangażowanych w kształcenie naukowców. Sieci te będą opierały się na wspólnych programach kształcenia naukowców, odpowiadających na dobrze zdefiniowane potrzeby szkoleniowe w ramach określonych dziedzin naukowych i technologicznych, przy odpowiednich odniesieniach do interdyscyplinarnych i nowo powstających obszarów ponaddyscyplinarnych.


Partnerstwo: rozróżnienie między partnerami w sieci, w oparciu o poziom ich uczestnictwa.

- Uczestnicy:

Uczestnikami są organizacje (np. uniwersytety, publiczne lub prywatne, niekomercyjne ośrodki badawcze, duże przedsiębiorstwa, MŚP, organizacje non-profit i organizacje charytatywne, itp.), które są pełnoprawnymi członkami sieci.

- Partnerzy stowarzyszeni:

Partnerzy stowarzyszeni nie rekrutują żadnych naukowców, ale zapewniają szkolenia w dziedzinie badań i uniwersalnych umiejętności, a także możliwości w zakresie oddelegowania.

Sektor prywatny (w tym MŚP): Mając na względzie zapewnienie, że naukowcy są szkoleni w odpowiednim środowisku międzysektorowym, aby w pełni nabyć umiejętności niezbędne dla nich, by mogli odgrywać różne role w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy, aktywne zaangażowanie sektora prywatnego w program kształcenia naukowców, uważane jest za niezbędne.

Uczestnicy będą się ubiegać o wsparcie poprzez wspólny program szkoleniowy. Te programy szkoleniowe będą w szczególności dotyczyć rozwoju i zwiększania kompetencji badawczych początkujących naukowców, zwłaszcza kandydatów na doktorantów.

Uwaga zostanie zwrócona na jakość wspólnego programu kształcenia naukowców, z zapewnieniem ilościowego i jakościowego nadzoru, porozumień w zakresie mentoringu, jak również doradztwa zawodowego, zapewniając, w stosownych przypadkach, znaczącą ekspozycję każdego naukowca na inne dyscypliny i sektory poprzez wizyty, oddelegowania i inne wydarzenia szkoleniowe.

Program szkoleniowy będzie wykorzystywać komplementarne kompetencje uczestników i partnerów stowarzyszonych, w tym z sektora prywatnego oraz będzie odzwierciedlać, w stosownych przypadkach, istniejące lub zaplanowane współprace badawcze między partnerami. Będzie to wymagało wzajemnego uznawania jakości kształcenia oraz, jeżeli to możliwe, dyplomów i innych świadectw.

Wydarzenia szkoleniowe oferowane dla i przez uczestników i partnerów stowarzyszonych (szkoły letnie, specjalistyczne kursy szkoleniowe, seminaria, itp.), mogą zostać również otwarte dla badaczy z zewnątrz. Naukowcy wizytujący, pochodzący zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, również mogą być zapraszani, mając na względzie uzupełnienie zdolności sieci do transferu nowej wiedzy.

Oczekuje się, że programy szkoleniowe w ramach tego działania przyczynią się do strukturyzacji istniejących wysokiej jakości badań początkowych i możliwości w zakresie szkoleń doktoranckich, na terenie całej Europy w sektorach publicznym i prywatnym.

 

FP7-PEOPLE-2013-ITN
Data początkowa: 10/07/2012
Data końcowa: 22/11/2012
Budżet konkursu: 470.720.000
Dzwoń
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2013-ITN Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Kształcenie początkowe naukowcówPotrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet