PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.
Temat / Cel >IRSES Działanie Marie Curie: System Międzynarodowej Wymiany Kadry Badawczej ( Marie Curie Action: International Research Staff Exchange Scheme )


OPIS


System Międzynarodowej Wymiany Kadry Badawczej to działanie, które ma na celu wzmocnienie partnerstw badawczych poprzez wymianę pracowników i działania w zakresie tworzenia sieci między europejskimi organizacjami badawczymi i organizacjami badawczymi z innych krajów.

Działanie to zapewni wsparcie dla organizacji badawczych, w celu ustanowienia lub wzmocnienia długoterminowej współpracy naukowej, poprzez skoordynowany wspólny program na rzecz krótkookresowych wymian naukowców

Uczestnikiem tego działania jest organizacja badawcza, która będzie członkiem partnerstwa, które bezpośrednio przyczynia się do realizacji wspólnego programu wymiany, poprzez oddelegowanie i / lub goszczenie kwalifikujących się naukowców.

Partnerstwo powinno składać się z, co najmniej, dwóch niezależnych "organizacji badawczych" z siedzibą w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich lub krajach stowarzyszonych oraz jednej lub kilku "organizacji badawczych" znajdujących się w krajach, z którymi Unia Europejska zawarła lub jest w trakcie procesu negocjacji umowy S & T lub w krajach objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa.

Oczekuje się, że projekty w ramach tego działania przyczynią się w znacznym stopniu do budowy nowych i wzmacniania istniejących sieci współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań między państwami członkowskimi i krajami stowarzyszonymi oraz innymi państwami trzecimi objętymi Porozumieniem w sprawie Nauki i Technologii lub Europejską Polityką Sąsiedztwa. Jednocześnie uczestnicy przynoszą ze sobą wiedzę, zachęcając do wymiany najlepszych praktyk.

 

FP7-PEOPLE-2013-IRSES
Data początkowa: 10/07/2012
Data końcowa: 17/01/2013
Budżet konkursu: 30.000.000
Dzwoń
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2013-IRSES Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Światowe StowarzyszeniaPotrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet