PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.
Temat / Cel >COFUND Działanie Marie Curie: Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych ( Marie Curie Action: Cofunding of regional, national and international programmes )


OPIS


Działanie to ma na celu zwiększenie możliwości w zakresie ogólnoeuropejskiej mobilności na rzecz szkolenia i rozwoju kariery doświadczonych naukowców, zgodnie z celami określonymi w tytule działania Kształcenie i rozwój kariery przez całe życie, zwiększając tym samym jego ogólny wpływ.

Współfinansowane działanie ukierunkowane jest na programy, które wspierają międzynarodową mobilność doświadczonych naukowców na różnych etapach kariery zawodowej, w tym naukowców zaraz po uzyskaniu doktoratu, poprzez poszerzanie lub pogłębienie ich indywidualnych kompetencji, w szczególności w zakresie nabywania multi- i interdyscyplinarnych umiejętności lub posiadających doświadczenie międzysektorowe oraz, w szczególności, poprzez zachęcanie do mobilności między organizacjami sektora publicznego i prywatnymi przedsiębiorstwami; wspieranie naukowców w osiąganiu i / lub wzmacnianiu ich wiodącej i niezależnej pozycji np. główny badacz, profesor lub inne wyższe stanowisko w instytucji szkoleniowej lub przedsiębiorstwie; kontynuacja kariery naukowców w państwach członkowskich i / lub krajach stowarzyszonych, w tym w kraju ich pochodzenia, po doświadczeniu związanym z mobilnością.

Uczestnicy współfinansowania powinni mieć siedzibę w państwach członkowskich lub krajach stowarzyszonych, powinny to być również organizacje należące do jednej z następujących kategorii:

- Instytucje publiczne, w rozumieniu art. 2.13 zasad uczestnictwa w 7PR, odpowiedzialne za finansowanie i zarządzanie programami stypendialnymi, np. ministerstwa; krajowe komitety badawcze; ośrodki, rady lub agencje badawcze;

- Inne podmioty, w tym organizacje badawcze, które finansują i zarządzają programami stypendialnymi, albo z oficjalnego mandatu lub z uznania przez organy publiczne, takie jak agencje utworzone przez rządy na mocy prawa prywatnego z misją usług publicznych, organizacjami charytatywnymi, itp.;

Współfinansowanie działań, na zasadzie dobrowolności, będzie korzystało z synergii między działaniami Unii Europejskiej oraz tymi na szczeblu regionalnym i krajowym, jak również z innymi działaniami na poziomie międzynarodowym.

Zostaną, poprzez wywołany przez nie efekt dźwigni w odniesieniu do regionalnych, krajowych lub międzynarodowych programów finansowania, które skupiają się na danym celu, określone efekty i skutki strukturalne współfinansowania, w odniesieniu do szkolenia i rozwoju kariery przez całe życie, opierające się na indywidualnej mobilności.

Skutek ten będzie w przyszłości obejmował:

- Umożliwienie odpowiednim regionalnym, krajowym i międzynarodowym podmiotom, przyczyniania się do rozwoju we własnym otoczeniu wysokiej jakości zasobów ludzkich, poprzez wprowadzenie i / lub dalszy rozwój ponadnarodowego wymiaru swoich ofert, zarówno w zakresie mobilności przychodzącej (zarówno w kontekście naukowców z krajów
Innych niż wyszczególnione w programie, lub powrotu i reintegracji obywateli, przebywających obecnie za granicą), a także w zakresie mobilności naukowców wyjeżdżających do innego kraju.

- Zwiększenie liczbowego i / lub jakościowego wpływu, w zakresie obsługiwanych naukowców lub warunków pracy / zatrudnienia.

- Zwalczanie fragmentacji w zakresie celów, metod oceny oraz warunków pracy w ramach regionalnych, krajowych lub międzynarodowych ofert.

 

FP7-PEOPLE-2013-COFUND
Data początkowa: 10/07/2012
Data końcowa: 05/12/2012
Budżet konkursu: 115.000.000
Dzwoń
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2013-COFUND Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Kształcenie przez Całe Życie oraz Rozwój KarieryPotrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet