COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Ogólnym celem tego tematu jest dostosowanie obecnego systemu energetycznego do systemu bardziej zrównoważonego, w mniejszym stopniu zależnego od paliw importowanych oraz opartego na:
- Zróżnicowanych źródłach energii, zwłaszcza odnawialnych, nośnikach energii i źródłach niezanieczyszczających;
- Poprawie efektywności energetycznej, także poprzez racjonalizację zużycia i magazynowanie energii;
- Odpowiadaniu na pilne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa dostaw i zmian klimatu, przy jednoczesnym wzmacnianiu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.