PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.
Temat / Cel >IEF Europejskie stypendia Marie Curie na rzecz rozwoju kariery ( Marie Curie Intra-european fellowships for career development )


OPIS


Działanie to ma na celu wspieranie rozwoju kariery zawodowej, lub jej ponowne rozpoczęcie, doświadczonych naukowców na różnych etapach ich kariery oraz zwiększenie zróżnicowania ich indywidualnych kompetencji w zakresie nabywania umiejętności na multi- i interdyscyplinarnym poziomie i / lub zdobywania międzysektorowych doświadczeń.

Celem jest wspieranie naukowców w osiąganiu i / lub wzmacnianiu ich wiodącej i niezależnej pozycji np. głównego badacza, profesora lub innego wyższego stanowiska w szkolnictwie lub przedsiębiorstwie.

Działanie może również wspierać naukowców we wznawianiu ich kariery naukowej po przerwie. Aby zapewnić równe szanse dla wszystkich wniosków, kandydaci do takich wniosków mogą ubiegać się o ocenę w ramach oddzielnego panelu interdyscyplinarnego. Aby zakwalifikować się do oceny w ramach panelu wznawiania kariery naukowej, naukowcy nie powinni być aktywni w dziedzinie badań, przez co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków.

Na podstawie wniosku złożonego przez naukowców wspólnie z organizacjami przyjmującymi, przewiduje się wsparcie dla indywidualnych, ponadnarodowych, europejskich stypendiów, przyznawanych bezpośrednio na poziomie Unii Europejskiej, dla najlepszych i najbardziej obiecujących naukowców działających w państwach członkowskich lub krajach stowarzyszonych.

Działanie to zapewnia wsparcie finansowe na rzecz zaawansowanych szkoleń i międzynarodowej mobilności, na okres od 12 do 24 miesięcy (w przeliczeniu na pełny etat), dla indywidualnych projektów przedstawionych przez doświadczonych naukowców działających w państwach członkowskich lub krajach stowarzyszonych, w porozumieniu z instytucją przyjmującą w innym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.

Umowy o dotację dla wybranych wniosków podpisywane są między Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych i organizacją przyjmującą, która następnie zatrudnia naukowca na czas trwania projektu.

Zamiast tylko zapewniać możliwości zatrudnienia dla doświadczonych naukowców, działanie to ma na celu pobudzenie rozwoju ich kariery, w szczególności poprzez dodanie różnych i / lub uzupełniających zaawansowanych kompetencji badawczych w procesie osiągania i / lub wzmacniania zawodowej dojrzałości lub umożliwienie naukowcom wznowienia ich kariery naukowej.

Oczekuje się zatem, że projekty przyczynią się do rozwoju kariery najlepszych i najbardziej obiecujących, czynnych zawodowo naukowców w Europie, w celu wzmocnienia i maksymalizacji ich wkładu w rozwój gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy.

 

FP7-PEOPLE-2013-IEF
Data początkowa: 14/03/2013
Data końcowa: 14/08/2013
Budżet konkursu: 134.000.000
Dzwoń
(Training and career ) FP7-PEOPLE-2013-IEF Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Kształcenie przez Całe Życie oraz Rozwój KarieryPotrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet