COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Wyzwanie 6 koncentruje się na rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania znacznych zysków związanych z efektywnością dystrybucji i wykorzystywania kluczowych zasobów, takich jak woda i energia, a także stosowanie ICT celem dekarbonizacji transportu i uczynienia go bezpieczniejszym.

Obejmuje to wkład ICT w rozwój Partnerstw Publiczno-Prywatnych na rzecz Energooszczędnego Budownictwa i Zielonych Samochodów: ICT dla w pełni elektrycznego pojazdu.

Wspiera szybki postęp w kierunku realizacji unijnych celów dotyczących energii i klimatu dla roku 2020, jednocześnie wspierając istniejące przedsiębiorstwa i otwieranie nowych.

Główną rolą ICT jest ograniczenie zużycia zasobów i emisji CO2, w szczególności związanych z dystrybucją energii elektrycznej i wody, środowiskiem zabudowanym, transportem i logistyką.

Szczególną uwagę poświęca się miastom, jako platformom dla innowacji, wspierając zatwierdzanie zintegrowanych rozwiązań w opartych na potrzebach użytkownika oraz otwartych na innowacje środowiskach.

Wyzwanie skupia się na:

- Przyszłe sieci dystrybucji energii elektrycznej wspierają synergie między sieciami telekomunikacyjnymi i energetycznymi celem zwiększenia automatyzacji i poprawienia koordynacji między produkcją (w tym źródła zasobów odnawialnych), dystrybucją i przesyłem. Nacisk kładziony jest na zarządzanie danymi, a szczególną uwagę zwraca się na potencjalne nowe modele biznesowe dla OSD (Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych).

- Centra Danych w energooszczędnym i przyjaznym dla środowiska internecie. Dotyczy to technologii i związanych z nimi usług, w celu monitorowania zużycia energii i automatycznej optymalizacji mocy, chłodzenia, przetwarzania, przechowywania i operacji przesyłu danych w funkcji zużycia energii, wpływ na środowisko oraz polityki kosztów. Obejmuje to także technologie na rzecz integracji odnawialnych źródeł energii i ponownego wykorzystania ciepła.

- Gospodarka wodna koncentruje się na umożliwianym przez ICT zarządzaniu popytem i rozwiązaniach dotyczących efektywnego wykorzystywania zasobów, w kontekście zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi. Szczególną uwagę zwraca się na zwiększenie świadomości gospodarstw domowych i modyfikowanie zachowań konsumentów, jak również na działania korporacyjne i rządowe przeprowadzane w odpowiedzi na zmiany w popycie.

- Inteligentne Miasta. Celem jest integracja i weryfikacja technologii i usług ICT w poszczególnych dzielnicach celem poczynienia postępów w kierunku neutralności węglowej w miastach. Założeniem jest rozwój ICT, będących w stanie zapewnić inteligencję sieci elektrycznych, okręgowych sieci grzewczych i chłodzących oraz przechowywać energię z odnawialnych źródeł energii z punktu widzenia pojedynczego systemu.
Oprócz postępów technicznych, uwagę zwraca się na innowacyjne usługowe modele biznesowe, z uwzględnieniem ochrony danych i prywatności. Nauki behawioralne stanowią podstawę działań, mając na względzie nie tylko obserwację podmiotów, lecz również zabiegając o innowacyjne pomysły.
Badania te przyczynią się do realizacji celów Partnerstwa Publiczno Prywatnego na rzecz Energooszczędnego Budownictwa rozpoczętego w 2008 r. w ramach Europejskiego Planu Odbudowy Gospodarczej oraz są częścią Inicjatywy Inteligentne Miasta skoordynowanej z Tematem 5 (Energia).

- Wspólna mobilność stanowi połączenie użytkowników, pojazdów i infrastruktury, które umożliwia tworzenie i udostępnianie nowych rodzajów informacji, prowadząc do lepszej współpracy między korzystającymi z możliwości, które oferuje mobilność.
Nacisk jest kładziony na nadzorowane zautomatyzowane kierowanie na rzecz poprawy zarówno efektywności energetycznej jak i bezpieczeństwa transportu indywidualnego i publicznego oraz na energooszczędne, bezpieczne i dostępne usługi w celu zwiększenia mobilności obywateli.

- Elektro-mobilność: Cel ten przyczynia się do realizacji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego "Europejska Inicjatywa na rzecz Zielonych Samochodów". W odniesieniu do w pełni elektrycznego pojazdu, dotyczy ona architektur elektroniki w samochodzie, a także kompleksowych systemów zarządzania energią na rzecz integracji jego infrastruktury.