CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.

Szukasz dotacji?


Ogólnym celem części programu szczegółowego Możliwości dotyczącej Infrastruktur Badawczych jest optymalizacja wykorzystania i rozwój najlepszych infrastruktur badawczych istniejących w Europie oraz pomoc w stworzeniu, we wszystkich dziedzinach nauki i technologii, nowych infrastruktur badawczych o znaczeniu ogólnoeuropejskim, niezbędnych do utrzymania pozycji lidera europejskiej społeczności naukowej w dziedzinie postępu naukowego oraz będących w stanie pomóc wzmocnić przemysłowi podstawy jego wiedzy i technologiczny know-how.