COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


NMP.4.1> Surowce 0 otwarte tematy
NMP.4.2> Ocean Jutra 4 otwarte tematy
Integracja wiedzy i technologii w ramach trzech wspomnianych obszarów badań jest niezbędna w celu przyspieszenia transformacji europejskiego przemysłu i gospodarki, przyjmując w tym samym czasie bezpieczne, społecznie odpowiedzialne i zrównoważone podejście.

Badania skupią się na nowych zastosowaniach i nowatorskich, przełomowych rozwiązaniach będących odpowiedzią na główne wyzwania, w tym potrzebnych technologii badawczo rozwojowych niezbędnych dla różnych europejskich platform technologicznych.

Badania te powinny umożliwiać i podtrzymywać przekształcanie obecnych, opartych na wiedzy, sektorów przemysłowych oraz rozwój nowych sektorów opartych na naukowych podstawach poprzez integrację nowej wiedzy z zakresu Nano-, materiałów i technologii produkcji dla zastosowań sektorowych i międzysektorowych.

Metody RTD (Badania i Rozwój Technologii) i cele dla partnerów powinny prowadzić do rezultatów (produktów, procesów, metod, itd.) i efektów, które muszą być zgodne z wytycznymi zrównoważonego paradygmatu rozwoju, dotyczącego głównie zdrowia publicznego, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i wymiaru społecznego, w tym także kwestii związanych z zarządzaniem (świadomość i akceptacja społeczna).

Poza tym prace badawcze muszą stanowić szansę dla Europy w celu konsolidacji optymalnej normalizacji i potrzebnych standardów.

Podczas radzenia sobie z szerokim wachlarzem sektorów i zastosowań może zostać rozważonych kilka wymiarów o charakterze przekrojowym, które mogą również zainspirować powstawanie tematów:

- Przekształcenie tradycyjnego przemysłu, który stoi przed wyzwaniem taniej konkurencji, jak również szybko zmieniających się oczekiwań rynku i zachowań. Należy zwiększyć produktywność poprzez nowe procesy, produkty o wysokiej wartości dodanej i nowe modele biznesowe.

- Wspieranie przemysłu dużych i specjalistycznych dostawców poprzez przyjęcie i integrację nowych zaawansowanych technologii, umożliwiając tym samym umocnienie jego pozycji lidera na światowym rynku.

- Promowanie przemysłu opartego na nauce, który będzie odgrywał kluczową rolę w ustanawianiu europejskiego przemysłu wysokiej wartości. Potrzebna będzie integracja większości zaawansowanych technologii, opracowywanych w ramach działania Nanotechnologie, Materiały i Produkcja, umożliwiając rozwój nowych produktów i usług wysokiej wartości, procesów, a nawet doprowadzając do powstawania nowych gałęzi przemysłu.

- Zmierzanie ku zrównoważonemu przemysłowi dostawczemu jest kolejnym kluczowym celem w zakresie wspierania innowacji dotyczących produktów i wydajności, szczególnie w sektorach charakteryzujących się dużym wpływem na środowisko.