COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


NMP.2.1> Umożliwianie badań i rozwoju 0 otwarte tematy
NMP.2.3> Strukturyzacja działań 0 otwarte tematy
Coraz lepsza kontrola nad materiałami charakteryzowała rozwój społeczeństw od zarania ludzkości.

Obecnie, 70% wszystkich innowacji technicznych zależy bezpośrednio lub pośrednio od właściwości materiałów i ich wykorzystania, a oczekuje się, że odsetek ten będzie wzrastał.

W związku z tym, nic dziwnego, że materiały zostały zidentyfikowane jako jedna z Kluczowych Technologii Wspomagających dla Europy.

W trakcie nadchodzących dziesięcioleci, badania i innowacje związane z materiałami, będą zwiastunem nowej epoki, pozwalając europejskim produktom i procesom przemysłowym, stać się bardziej konkurencyjnymi i zrównoważonymi lub opracowując zupełnie nowe produkty i procesy.

Promując i przyspieszając postęp, temat NMP
(Nanonauki, Nanotechnologie, Materiały i Nowe Technologie Pordukcji) będzie wspierać zintegrowane i multidyscyplinarne podejście, obejmując chemię, fizykę, nauki techniczne, teoretyczne i komputerowe modelowanie, nanotechnologię oraz, w coraz większym stopniu, nauki biologiczne.

Ostatecznym celem będzie dokładna kontrola materiałów i ich produkcji w skali atomu/cząsteczki, jak również opracowywanie systemów opartych na materiałach i ich przepływ do i z Europy.

Przepływ materiałów będzie realizowany celem zwiększenia wydajności Europejskiej gospodarki przemysłowej.

"Konwergencja dyscyplin" będzie kluczowym narzędziem postępu w nauce o materiałach i inżynierii materiałowej; badania wdrażające tę koncepcję będą wspierane w ramach powyższego programu prac.

Struktura składa się z trzech części:

- Umożliwianie Badań i Rozwoju (wykorzystując interdyscyplinarny charakter nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz wprowadzenie możliwości otwarcia nowych obszarów biznesowych lub dróg produkcji),

- Innowacyjne Materiały na rzecz Zaawansowanych Zastosowań (dotyczące pięciu wybranych gałęzi przemysłu: Opieka Zdrowotna; Technologie Informacyjne i Komunikacyjne; Energia; Transport i Środowisko, w tym zastąpienie kluczowych surowców), oraz

- Działania Strukturyzacyjne (tworzenie lub wzmacnianie synergii, które pozwolą na uwolnienie niewykorzystanego potencjału badań europejskich).