COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO MOBILIZOWANIE WIEDZY śRODOWISKOWEJ NA RZECZ POLITYKI, PRZEMYSłU ORAZ SPOłECZEńSTWA
ENV.2012.6.5-1 Rozwój społecznego monitorowania środowiska i systemów informatycznych z wykorzystaniem innowacyjnych i nowatorskich zastosowań systemów obserwacji Ziemi ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Nowe i innowacyjne systemy monitorowania środowiska i możliwości w zakresie dostarczania informacji, mogą umożliwić skuteczny udział obywateli w zarządzaniu środowiskiem, opartym na szerokim zaangażowaniu zainteresowanych podmiotów i użytkowników,...
ENV.2012.6.5-2 Demonstracja i wykorzystywanie najbardziej obiecujących prototypów i narzędzi pochodzących z europejskich działań badawczych ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Dotychczasowe sukcesy projektów badawczych finansowanych przez UE, często nie obejmowały demonstracji długoterminowej rentowności ich końcowych produktów (prototypów, narzędzi operacyjnych, systemów zarządzania) oraz zapewnienia ich powszechnego...
ENV.2012.6.5-3 Odkrywanie możliwości swobodnego dostępu do podstawowych danych środowiskowych ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
W ramach wielu projektów finansowanych przez UE zostały zebrane duże ilości danych na temat ochrony środowiska. Jednak, te w większości finansowane ze środków publicznych dane, nie zawsze są łatwo dostępne dla innych badaczy lub decydentów...
ENV.2012.6.5-4 Zintegrowana ocena zanieczyszczenia powietrza wspierająca rewizję unijnego prawodawstwa dotyczącego jakości powietrza ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Przewidziana rewizja prawodawstwa UE dotycząca jakości powietrza, wymaga dostępności skutecznych metod, w celu przeprowadzenia ilościowej i zintegrowanej oceny skutków opcji politycznych dotyczących redukcji emisji w kontekście redukcji zanieczyszczeń...
ENV.2013.6.5-1 Przyspieszanie postępu w kierunku Zielonej Gospodarki ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Zielona gospodarka jest narzędziem w osiąganiu zrównoważonego rozwoju.Oferuje on przyniesie korzyści dla wszystkich krajów, niezależnie od struktury ich gospodarki lub ich poziom rozwoju. Opiera się ona na efektywności wykorzystania zasobów...
ENV.2013.6.5-2 Organizowanie wiedzy ekologicznej dla polityki i społeczeństwa ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Innowacyjne metody i narzędzia potrzebne są do decydentów w celu ułatwienia właściwego uwzględnienia i wykorzystania dostępnej wiedzy naukowej w obszarach kluczowych w kształtowaniu polityki.Wnioski powinny być innowacyjne i adres jednej...
ENV.2013.6.5-3 Wykorzystywanie Europejskiej Strategii Otwartego Dostępu do Danych, celem zachęcania do korzystania z danych i informacji środowiskowych ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Otwarcie danych sektora publicznego i informacji do ponownego wykorzystania ma znaczny niewykorzystany potencjał i obecnie działać jako motor innowacyjności, wzrostu i zarządzania przejrzysty.Wykorzystywanie strategii Otwartej Europy dane mogą...
ENV.2013.6.5-4 Platformy wiedzy, tworzenie sieci i wykorzystywanie wyników badań na rzecz bardziej strategicznej międzynarodowej współpracy w zakresie badań i innowacji ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem jest ustanowienie trwałej współpracy w zakresie badań i innowacji między UE i państwami głównym aktorami kraju oraz zwiększenia wykorzystania rezultatów badań na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie działań...
ENV.2013.6.5-5 Sieć na rzecz działań przyszłościowych oraz oceny perspektyw dotyczących badań naukowych i innowacji ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Celem jest ustanowienie polityki badań i sieci innowacji wsparcie instytutów badawczych i innych organizacji, w tym organizacji zainteresowanych stron, które mogą zawierać zespołami doradców zawodowych i stowarzyszeń przemysłowych i analityków...
ENV.2013.6.5-6 Działanie ERA-NET Plus: Rozwój nowych metodologii, technologii i produktów na rzecz oceny, ochrony i zarządzania historycznymi i współczesnymi eksponatami, budynkami i obiektami ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Głównym celem ERA-NET Plus jest pula środków finansowych niezbędnych z uczestniczących krajowych (lub regionalnych) programów badawczych i Unia Europejska w celu realizacji jednego wspólnego zaproszenia do składania wniosków dotyczących...
Działania w ramach tego celu, mają na względzie stymulowanie innowacyjnych metod i narzędzi w celu ułatwienia transferu wiedzy oraz wdrażania i wykorzystywania danych i wyników badań przez decydentów, przedsiębiorstwa i społeczeństwa w ogóle.

Po szczycie Rio+20, działania skoncentrują się na analizie politycznych i społeczno-gospodarczych skutków porozumień klimatycznych, bilansie wskaźników zrównoważonego rozwoju i narzędzi wsparcia, identyfikacji pragmatycznych rozwiązań i najlepszych praktyk dla decydentów w UE i poza nią, umożliwiając w tym samym czasie rozwój zrównoważonych rozwiązań i modeli dla przedsiębiorstw.

Tworzenie sieci i klastrów projektów i podmiotów badawczych, przyczyni się do dalszego wykorzystywania wyników badań oraz promowania zrównoważonej współpracy w zakresie badań i innowacji z Ameryką Łacińską, ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo Wschodniej) i krajami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa.

Ponadto, wiedza środowiskowa będzie wykorzystywana, celem wspierania polityki UE w obszarach interesu społecznego takich jak zmniejszanie ryzyka katastrof, surowce, wydajność zasobów i jakość powietrza, również w regionie Dunaju.

Prognozowanie będzie miało na celu dostarczenie poglądu na średnie i długoterminowe trendy i perspektywy dotyczące badań i innowacji, rozwoju polityki i potencjału rynku nowych technologii w dziedzinie klimatu, efektywności wykorzystania zasobów i surowców, w ramach programu Horyzont 2020.

W celu wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego zarówno w UE, jak i w krajach trzecich, szczególny nacisk zostanie położony na udostępnianie i wykorzystywanie wiedzy z wielu różnych źródeł, w szczególności wiedzy pochodzącej z programu UE na rzecz Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES), Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS) oraz podstawowych danych GEOSS.

Mając na względzie wspieranie europejskiej przestrzeni badawczej w tej dziedzinie, zostanie uruchomiony ERA-NET Plus dotyczący dziedzictwa kulturowego.