COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Badania, rozwój i innowacje w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii, są zarządzane przez zintegrowane, bezpieczne i odpowiedzialne ramy polityki. Ta strategia rozwoju jest realizowana poprzez szeroki zakres działań, których celem jest zapewnienie, że rozwój i stosowanie nanotechnologii jest przeprowadzane w sposób, który ma na względzie oczekiwania i obawy ludzi, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa ludzi i środowiska oraz zapewnia wymierne korzyści dla obywateli i społeczeństwa.

Prognozy sprzedaży dla produktów zawierających nanotechnologiie wahają się od 1 biliona dolarów do 3 bilionów dolarów do roku 2015. Aktualne dane dotyczące sprzedaży są jeszcze dalekie od przedstawionych prognoz, ale tendencja wzrostowa jest zgodna z przewidywaniami. Istotnie, wyniki badań w dziedzinie nanotechnologii zaczęły migrować, opuszczając ściany laboratorium i zmierzając ku rzeczywistym zastosowaniom w różnych sektorach przemysłu.

Kwestie społeczne, związane z zarządzaniem i zdrowym, bezpiecznym środowiskiem, muszą płynnie towarzyszyć rozwojowi zastosowań przemysłowych. Badania muszą być uzupełnione przez refleksje na temat zagadnień etycznych i ich zasięgu oraz zapewniać wsparcie na rzecz dokładnego przegląd krajobrazu regulacji.

Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze programu prac, podkreślając cztery obszary nacisku dla nanonauk i nanotechnologii: Maksymalizacja udziału nanotechnologii na rzecz zrównoważonego rozwoju; Nanotechnologia na rzecz środowiska, energii i zdrowia; Zapewnienie bezpieczeństwa nanotechnologii oraz Przekrojowe i przełomowe badania i rozwój.

W drugiej połowie 7PR, wdrażanie charakteryzuje się stopniowym przejściem od badań podstawowych w kierunku badań bardziej ukierunkowanych na zastosowania. Szybsze wprowadzanie na rynek aplikacji opartych na nano strukturach przyczynia się napędzanej przez innowacje konkurencyjności przemysłu europejskiego, jak również zapewnia znaczne korzyści społeczne i gospodarcze.

W tym kontekście, istotne inwestycje publiczne w dziedzinie badań nad nanotechnologią muszą zapewnić nowe możliwości i rozwiązania dotyczące najważniejszych problemów i wyzwań społecznych. Nanotechnologia ma znaczny potencjał dla poprawy zrównoważonego rozwoju oraz stać się źródłem innowacji w wielu sektorach przemysłu.

Celem jest zatem, by objąć swoim zasięgiem ważne priorytety dotyczące zrównoważonego rozwoju w ramach Europejskiej Platformy Technologicznej, np. w chemii, budownictwie, przemyśle tekstylnym, przemyśle włókienniczym i leśnym, transporcie i sektorach rolno-spożywczych, traktując nanotechnologię jako kluczową technologię o charakterze przełomowym.

Ponadto, Energia, Środowisko i Opieka zdrowotna znajdują się w czołówce globalnych wyzwań oraz dotyczą każdego obywatela. Pomimo znacznego potencjału gospodarczego technologii środowiskowych, energetycznych i zdrowotnych, nanotechnologia musi stanąć na czele, mając za cel dostarczenie rozwiązań.

W świetle dostępnych dowodów naukowych i obaw społeczeństwa związanych z potencjalnymi zagrożeniami ze strony nanotechnologii i ich zastosowań, zachęca się naukowców do zwracania większej uwagi na bezpieczeństwo - bezpieczeństwo pracowników, publiczne i środowiska.

Niniejszy program prac podkreśla nie tylko konieczność rozważania od samego początku aspektów bezpieczeństwa oraz potrzebę z natury bezpiecznych projektów, ale wymaga również, pełnej naukowej i / lub technicznej oceny ryzyka zawartej w danym projekcie, a także, w razie potrzeby, propozycje działań ograniczających ryzyko.

Mimo, że bezpieczeństwo jest integralną częścią wszystkich badań związanych z zastosowaniami, istnieje także potrzeba opracowania podejścia o charakterze bardziej skoordynowanym. W zakresie badań nad nanobezpieczeństwem, nacisk z tematu NMP (Materiały i nowe Technologie Produkcyjne) przenosi się z badań toksykologicznych dotyczących poszczególnych nanomateriałów, w kierunku bardziej holistycznej oceny bezpieczeństwa oraz zarządzania w dziedzinie ogólnego ryzyka.

Ważnym elementem tej pracy będą uzgodnione metody, techniki, urządzenia na rzecz badań nad toksycznością, oceny NDN oraz redukcji i ograniczania ryzyka.

Ponieważ układy materialne i struktury urządzeń osiągają rozmiary nano i stają się nanostrukturami, istnieją poważne wyzwania związane z projektowaniem i rozwojem tych struktur w sposób dokładny i powtarzalny.

Kolejne wyzwanie stanowi wysoce precyzyjna analiza ich właściwości, funkcji oraz trójwymiarowej struktury.

Warunkiem wstępnym jest szczegółowa znajomość, np. chemicznych, elektrycznych i magnetycznych właściwości nanomateriałów, celem kontrolowanego dostosowania ich funkcji.

W obliczu tych wyzwań, rozwój szerokiej gamy zastosowań nano, wymaga ciągłego i znaczącego wsparcia ze strony R&D (Badania i Rozwój) w obrębie przekrojowych obszarów i technologii, takich jak oprzyrządowanie, charakterystyka, modelowanie i projektowanie.