CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.

Szukasz dotacji?


Cel:
Stymulowanie, w celu budowania otwartego, efektywnego i demokratycznego, opartego na wiedzy społeczeństwa europejskiego, harmonijnej integracji naukowych i technologicznych przedsięwzięć oraz związanych z nimi polityk badawczych europejskiej sieci społecznej, poprzez wspieranie paneuropejskiej refleksji i debaty na tematy nauki i technologii oraz ich związku z całym spektrum społeczeństwa i kultury.

Działania:
Całkowita i zintegrowana inicjatywa podjęta w tej dziedzinie, obejmie wsparcie dla następujących zagadnień:
- wzmocnienie i poprawa europejskiego systemu nauki oraz zwrócenie uwagi na następujące kwestie: poprawa wykorzystania i monitorowania wpływu doradztwa naukowego i wiedzy fachowej dla tworzenia polityk (łącznie z zarządzaniem ryzykiem); przyszłość publikacji naukowych; działania ułatwiające dostęp do publikacji naukowych dla społeczeństwa; zabezpieczenia w obszarach nauki zagrożonych nadużyciami oraz kwestie oszustwa, zaufania i "samoregulacji".
- zwiększanie zaangażowania naukowców i społeczeństwa, w tym zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, w zagadnienia dotyczące nauki, w celu przewidywania oraz wyjaśniania kwestii politycznych, społecznych, a także problemów etycznych.
- refleksja i debata dotycząca nauki i technologii oraz ich miejsca w społeczeństwie, czerpiące z dyscyplin naukowych takich jak historia, socjologia oraz filozofia nauki i technologii.
- badania nad płcią, w tym integracja wymiaru płciowego we wszystkich dziedzinach badań oraz promowanie roli kobiet w badaniach naukowych i organach decyzyjnych.
- kreowanie otwartego środowiska, które ma na celu pobudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania nauką poprzez intensyfikację kształcenia w zakresie nauk ścisłych na wszystkich poziomach oraz wspieranie zainteresowania nauką i pełnego udziału w nauce młodych ludzi ze wszystkich środowisk.
- zwiększanie roli badań prowadzonych na uniwersytetach oraz innych instytucjach szkolnictwa wyższego oraz ich zaangażowanie w wyzwania globalizacji.
- lepsza komunikacja i wzajemne zrozumienie między światem nauki a szeroką publicznością (decydenci polityczni, media, społeczeństwo) poprzez wspieranie naukowców w ich pracy na rzecz rozpowszechniania wyników ich badań oraz poprzez wspieranie informacji naukowej, publikacji i mediów.

Działania te przyjmą formę, w szczególności, projektów badawczych, studiów, współpracy sieciowej, wymiany, publicznych imprez i inicjatyw, nagród, badań opinii oraz gromadzenia danych.

W wielu przypadkach będzie to oznaczało międzynarodowe partnerstwa z organizacjami z krajów trzecich.