CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.
Temat / Cel >INCO.2013.1.6 Państwa Azji Południowej ( Southern Asian countries )


OPIS


Działania dotyczące państw Azji Południowej, przygotują grunt dla ewentualnych przyszłych działań INCO-NET oraz:

- Zapewnią aktualne dowody analityczne dotyczące kluczowych graczy i kompetencji w krajach docelowych;

- Określą społeczne wyzwania, na których musi skupiać się współpraca oraz uzasadnią je z punktu widzenia wspólnych interesów i wzajemnych korzyści;

- Będą wspierać, w stosownych przypadkach, szkolenie i poszerzanie sieci kontaktów Programu Ramowego w regionie, w szczególności mając na względzie zwiększenie świadomości na temat możliwości współpracy oferowanych przez program Horyzont 2020.

Państwa objęte działaniami: Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Malediwy, Nepal, Pakistan i Sri Lanka. 

FP7-INCO-2013-1
Data początkowa: 10/07/2012
Data końcowa: 18/12/2012
Budżet konkursu: 12.300.000
Wkład środków UE w przeliczeniu na projekt: Max.: € 0.3 million
Dzwoń
Wsparcie dla działań mających na celu wspieranie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, transnarodowy dostęp do infrastruktury badawczej, studia, konferencje itd.) przez co najmniej jeden niezależny podmiot prawny. Działania te mogą być także wdrażane w inny sposób, niż poprzez zaproszenia do składania wniosków.
(CSA - SA) FP7-INCO-2013-1 Działania Wspierające
Opisane działanie powinno trwać maksymalnie 18 miesięcy.
FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Biregionalna koordynacja współpracy naukowo technologicznej w tym ustalanie priorytetów i zdefiniowanie polityk współpracy naukowo technologicznej

To zaproszenie INCO-NET, koncentruje się na rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie dialogu politycznego i rozwoju współpracy w zakresie innowacji.

Regiony objęte zaproszeniem to:
- kraje arabskie w obrębie Zatoki Perskiej;
- Azja Środkowa;
- region Dunaju;
- Partnerstwo Wschodnie;
- region Pacyfiku, w tym Kraje i Terytoria Zamorskie;
- kraje Azji Południowej.

INCO-NET ma na celu:
- Wspieranie instytucjonalnego biregionalnego dialogu politycznego w dziedzinie nauki i technologii
- Wzmocnienie biregionalnej współpracy między podmiotami badań i innowacji, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się programu Horyzont 2020;
- Monitorowanie postępów w ramach biregionalnej współpracy STI (Nauka, Technologia, Innowacja).

Oczekiwany wpływ

Współpraca biregionalna zostanie wzmocniona poprzez skupienie działań na 2 do 3 głównych wyzwaniach społecznych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Doprowadzi to również do zmniejszenia rozdrobnienia wysiłku i bardziej ukierunkowanego wykorzystywania dostępnych zasobów.

Działania INCO-NET będą wspierać dialog polityczny oraz przyczynią się do zdefiniowania i wdrażania wspólnych agend strategicznych na rzecz badań, rozwoju i innowacji.

Zostanie osiągnięty zwiększony poziom współpracy w ramach całego łańcucha od badań do innowacji poprzez rozwój lub wzmocnienie partnerstw, przygotowywanie wspólnych działań i programów oraz poprawioną spójność warunków ramowych dla innowacji.

Oczekuje się, że bilateralna relacja w kwestiach Nauki, Technologii i Innowacji okaże się typem relacji zrównoważonej, poprzez przejęcie mechanizmów koordynujących przez zainteresowane podmioty.

Działania będą również skutkować wzrostem uczestnictwa regionów w programie Horyzont 2020.

Oczekiwany wpływ będzie również zależeć od liczby uczestniczących państw trzecich w danym regionie oraz ich zaangażowania w działania.

Wykorzystywanie wyników zostanie wzmocnione poprzez odpowiednie działania komunikacyjne i rozpowszechniające.
Działania w zakresie Współpracy Międzynarodowej

Cel

By stać się konkurencyjną i odgrywać wiodącą rolę na poziomie światowym, Unia Europejska potrzebuje silnej i spójnej międzynarodowej polityki w dziedzinie nauki i technologii.

Działania międzynarodowe przeprowadzane w ramach różnych programów siódmego programu ramowego będą realizowane w kontekście ogólnej strategii współpracy międzynarodowej.

Ta międzynarodowa polityka ma trzy współzależne cele:
- Wspieranie europejskiej konkurencyjności poprzez strategiczne partnerstwa z krajami trzecimi w wybranych dziedzinach nauki oraz poprzez angażowanie najlepszych naukowców państw trzecich do pracy w Europie i z Europą;
- Ułatwianie kontaktów z partnerami w krajach trzecich, mające na celu zapewnienie lepszego dostępu do badań prowadzonych w innych częściach świata;
- Zajmowanie się szczególnymi problemami dotykającymi kraje trzecie lub mającymi charakter globalny, na podstawie wspólnych obszarów zainteresowań i wzajemnych korzyści.
INNE TEMATY SĄ:


Potrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet