PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO PARTNERSTWA I śCIEżKI ROZWOJU MIęDZY PRZEMYSłEM A śRODOWISKIEM AKADEMICKIM
IAPP Akcja Marie Curie: spółki przemysłowo-akademickie i ścieżki (IAPP) ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działanie to dąży do poprawy współpracy pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim w kwestii instruktażu badawczego, rozwoju kariery i dzielenia się wiedzą, w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstwa (SMEs), włączając...
IAPP Działanie Marie Curie: partnerstwa i ścieżki rozwoju na linii Przemysł – Środowisko Akademickie ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Działanie to ma na celu wzmocnienie współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim w zakresie kształcenia naukowców, rozwoju kariery i wymiany wiedzy, w szczególności z MŚP, w tym tradycyjnym przemysłem wytwórczym.Opiera się...