CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.
Temat / Cel >INCO.2013.1.4 Partnerstwo Wschodnie ( Eastern Partnership )


OPIS


Działania INCO-NET dotyczące Partnerstwa Wschodniego będą:

A Koncentrować się na głównych wyzwaniach społecznych.

Proponowane działania będą dążyć do uniknięcia rozproszenia wysiłków oraz maksymalizacji wyników i wpływu poprzez skupienie się na 2 lub 3 wyzwaniach społecznych, określonych w propozycji Komisji dotyczącej programu Horyzont 2020.
Będą to:
- Określenie wyzwań społecznych, wokół których należy skoncentrować współpracę oraz uzasadnienie tego wyboru w zakresie wspólnych interesu i potencjału na rzecz zwiększenia wzajemnie korzystnej współpracy, z uwzględnieniem trwającej współpracy i aktualnych wytycznych wynikających z dialogu politycznego z regionem;
- Wspieranie koordynacji polityk i programów badawczych państw członkowskich i / lub krajów stowarzyszonych z wybranymi regionami, przyczyniając się, w stosownym przypadku, do:

- Identyfikacji programów bilateralnych z krajami regionu, które mogą być otwarte dla innych państw członkowskich i / lub krajów stowarzyszonych;
- Definicji i przygotowaniu wspólnych działań;
- Wdrażania wspólnie uzgodnionych celów i wspólnych działań poprzez umożliwianie innowacyjnych koncepcji programowych, w tym odpowiednich warunków finansowania;

- Zapewnienie koordynacji i spójności z innymi odpowiednimi działaniami finansowanymi przez 7PR i Horyzont 2020;
- Przyczynianie się do wzmacniania komplementarności i synergii pomiędzy działaniami finansowanymi w ramach programu ramowego oraz innymi politykami UE i programami dotyczącymi regionu docelowego;
- Promowanie koordynacji i synergii pomiędzy działaniami wspieranymi w ramach programów unijnych i krajowych programów państw członkowskich i / lub krajów stowarzyszonych, w celu optymalizacji ich społeczno-gospodarczego wpływu;
- Określenie i wspieranie współpracy w zakresie kwestii dotyczących ramowych warunków na rzecz badań i innowacji, mając na względzie „zapewnienie wszystkim równych szans” oraz umożliwienie wdrażania innowacyjnych produktów i usług.

B Wspierać dialog polityczny

Wspieranie rozwoju biregionalnego dialogu politycznego w dziedzinie Nauki i Technologii poprzez:
- Dostarczanie aktualnych dowodów analitycznych;
- Monitorowanie i analizę postępów i wyników współpracy w dziedzinie badań i rozwoju oraz innowacji, w tym analiza zakresu, skali i treści działań współpracy finansowanych w ramach 7PR i Horyzontu 2020;
- Wspieranie wdrażania zaleceń wynikłych z prowadzenia dialogu.

C Wspierać współpracę między zainteresowanymi podmiotami

- Zachęcanie najlepszych podmiotów badań i innowacji do wykorzystania Programu Ramowego, jako platformy dla obopólnie korzystnej współpracy, poprzez zwiększenie świadomości na temat swoich działań i rezultatów, w tym poprzez przyjazne użytkownikowi internetowe systemy informacyjne, pośrednictwo handlowe oraz inne wydarzenia sieciowe w celu ułatwienia przygotowywania wspólnych działań.
Podobne działania będą promować europejski udział w odpowiednich programach finansowanych przez kraje regionu docelowego, które otwarte są na współpracę międzynarodową;
- Identyfikacja i wymiana najlepszych praktyk, mająca na celu wspieranie partnerstw publiczno-prywatnych w państwach członkowskich / krajach stowarzyszonych, jak również w regionie docelowym;
- Organizowanie działań, które przyczyniają się do zmniejszania różnic między publicznymi i prywatnymi podmiotami innowacji oraz upowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań naukowych;
- Wspieranie, w stosownych przypadkach, szkoleń i poszerzania sieci kontaktów Programu Ramowego w regionie docelowym.

D Zapewniać efektywność i wpływ

- Zapewnienie odpowiedniej kontroli jakości rezultatów działania, w tym za pośrednictwem zewnętrznej komisji przeglądowej;
- Określenie i wdrożenie proaktywnej i kompleksowej strategii komunikacji w celu zapewnienia optymalnego rozpowszechniania i wykorzystywania wyników działań na korzyść szerokiej społeczności STI (Nauka, Technologia i Innowacja) w obu regionach.

W ramach działań zostaną ustanowione zrównoważone i rozległe partnerstwa, zapewniając odpowiednie zaangażowanie władz publicznych oraz innych zainteresowanych podmiotów z krajów uczestniczących.

Będą one bazować na wynikach trwających biregionalnych inicjatyw, w tym bieżących działań, oraz powinny wyraźnie określać postęp wykraczający poza obecny stan wiedzy.

Skupiając się na kilku wyzwaniach społecznych wzajemnego zainteresowania, działania powinny charakteryzować się multidyscyplinarnym i międzysektorowym podejściem.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona wykorzystaniu synergii pomiędzy dwoma indywidualnymi działaniami dotyczącymi Partnerstwa Wschodniego i państw Azji Środkowej. Działania te powinny obejmować przepisy w celu zapewnienia takiej koordynacji.

Państwa objęte działaniami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

 

FP7-INCO-2013-1
Data początkowa: 10/07/2012
Data końcowa: 18/12/2012
Budżet konkursu: 12.300.000
Wkład środków UE w przeliczeniu na projekt: Max.: € 3 million
Dzwoń
Wsparcie dla działań mających na celu koordynowanie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, transnarodowy dostęp do infrastruktury badawczej, studia, konferencje itd.), podejmowanych przez co najmniej trzy niezależne podmioty prawne, z trzech różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych, wartych maksymalnie 2 mln euro. Działania te mogą być także wdrażane w inny sposób, niż poprzez zaproszenia do składania wniosków.
(CSA - CA) FP7-INCO-2013-1 Działania Współpracy
Działania INCO-NET powinny trwać tak długo, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju sieci struktur i praktyk. Oczekuje się, że działania będą trwały 3 lata. Powinien zostać zarezerwowany budżet nieprzekraczający 15% całkowitego budżetu działania, w celu zapewnienia wsparcia logistycznego i sekretarskiego dla biregionalnych instytucjonalnych dyskusji dotyczących polityki, między Unią Europejską a regionem, którego wspomniane działania dotyczą. Te działania wsparcia zostaną zorganizowane na zasadzie ad hoc, w porozumieniu ze służbami Komisji Europejskiej oraz krajami, których działania te dotyczą.
FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Biregionalna koordynacja współpracy naukowo technologicznej w tym ustalanie priorytetów i zdefiniowanie polityk współpracy naukowo technologicznej

To zaproszenie INCO-NET, koncentruje się na rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie dialogu politycznego i rozwoju współpracy w zakresie innowacji.

Regiony objęte zaproszeniem to:
- kraje arabskie w obrębie Zatoki Perskiej;
- Azja Środkowa;
- region Dunaju;
- Partnerstwo Wschodnie;
- region Pacyfiku, w tym Kraje i Terytoria Zamorskie;
- kraje Azji Południowej.

INCO-NET ma na celu:
- Wspieranie instytucjonalnego biregionalnego dialogu politycznego w dziedzinie nauki i technologii
- Wzmocnienie biregionalnej współpracy między podmiotami badań i innowacji, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się programu Horyzont 2020;
- Monitorowanie postępów w ramach biregionalnej współpracy STI (Nauka, Technologia, Innowacja).

Oczekiwany wpływ

Współpraca biregionalna zostanie wzmocniona poprzez skupienie działań na 2 do 3 głównych wyzwaniach społecznych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Doprowadzi to również do zmniejszenia rozdrobnienia wysiłku i bardziej ukierunkowanego wykorzystywania dostępnych zasobów.

Działania INCO-NET będą wspierać dialog polityczny oraz przyczynią się do zdefiniowania i wdrażania wspólnych agend strategicznych na rzecz badań, rozwoju i innowacji.

Zostanie osiągnięty zwiększony poziom współpracy w ramach całego łańcucha od badań do innowacji poprzez rozwój lub wzmocnienie partnerstw, przygotowywanie wspólnych działań i programów oraz poprawioną spójność warunków ramowych dla innowacji.

Oczekuje się, że bilateralna relacja w kwestiach Nauki, Technologii i Innowacji okaże się typem relacji zrównoważonej, poprzez przejęcie mechanizmów koordynujących przez zainteresowane podmioty.

Działania będą również skutkować wzrostem uczestnictwa regionów w programie Horyzont 2020.

Oczekiwany wpływ będzie również zależeć od liczby uczestniczących państw trzecich w danym regionie oraz ich zaangażowania w działania.

Wykorzystywanie wyników zostanie wzmocnione poprzez odpowiednie działania komunikacyjne i rozpowszechniające.
Działania w zakresie Współpracy Międzynarodowej

Cel

By stać się konkurencyjną i odgrywać wiodącą rolę na poziomie światowym, Unia Europejska potrzebuje silnej i spójnej międzynarodowej polityki w dziedzinie nauki i technologii.

Działania międzynarodowe przeprowadzane w ramach różnych programów siódmego programu ramowego będą realizowane w kontekście ogólnej strategii współpracy międzynarodowej.

Ta międzynarodowa polityka ma trzy współzależne cele:
- Wspieranie europejskiej konkurencyjności poprzez strategiczne partnerstwa z krajami trzecimi w wybranych dziedzinach nauki oraz poprzez angażowanie najlepszych naukowców państw trzecich do pracy w Europie i z Europą;
- Ułatwianie kontaktów z partnerami w krajach trzecich, mające na celu zapewnienie lepszego dostępu do badań prowadzonych w innych częściach świata;
- Zajmowanie się szczególnymi problemami dotykającymi kraje trzecie lub mającymi charakter globalny, na podstawie wspólnych obszarów zainteresowań i wzajemnych korzyści.


Potrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet