PEOPLE (LUDZIE)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.750 Miliony €.
Granty ułatwiające zdobycie wiedzy I transfer technologii pomiędzy Uniwersytetami, Centrami Badawczymi I Prywatnymi Firmami poprzez zatrudnienie badaczy.
Temat / Cel >EURAXESS-IU Ponadnarodowa współpraca między członkami EURAXESS dotycząca tematów związanych z Unią Innowacji ( Transnational collaboration among EURAXESS members on topics related to the Innovation Union )


OPIS


Działanie to będzie wspierać działania przez członków Sieci EURAXESS Services adresowania kwestii strategicznych związanych z realizacją Unii Innowacji.

Odpowiednie zobowiązania Unii innowacji, które należy uwzględnić to:

1 - szkolenie wystarczającej liczby naukowców spełniać krajowe cele R & D oraz promowanie atrakcyjnych warunków pracy w publicznych instytucjach badawczych;

4 - usunięcie przeszkód w mobilności i transgranicznej współpracy poprzez wspólne podejście w tym na następujące tematy: jakość studiów doktoranckich, atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz równowagi płci w karierze naukowej, mobilności w poszczególnych krajach i sektorach, rekrutacja otwarta w publicznych instytucjach badawczych porównywalne struktury kariery naukowej i tworzenia europejskich funduszy emerytalnych;

30 - zapewnienie wiodących naukowców, badaczy i wynalazców pobytu i pracy w Europie i przyciągnięcie odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich na pobyt w Europie.

Działania powinny być oryginalne i innowacyjne. Powinny one być ukierunkowane na osiąganie konkretnych i jasno określone cele.

Projekty powinny wyraźnie podwyższa wartość różne kompetencje konsorcjum partnerów, współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi jest pożądane. Mogą przewidzieć wykorzystanie zewnętrznych ekspertów w dziedzinach związanych z działalnością.

Wszystkie projekty powinny mieć konkretny wpływ na zdolności całej sieci, aby przyczynić się do realizacji Unii innowacji.


 

FP7-PEOPLE-2012-EURAXESS-IU
Data początkowa: 18/01/2012
Data końcowa: 18/04/2012
Budżet konkursu: 1.000.000
Liczba naborów do wyboruUp to 5 proposals
Dzwoń
Wsparcie dla działań mających na celu koordynowanie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, transnarodowy dostęp do infrastruktury badawczej, studia, konferencje itd.), podejmowanych przez co najmniej trzy niezależne podmioty prawne, z trzech różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych, wartych maksymalnie 2 mln euro. Działania te mogą być także wdrażane w inny sposób, niż poprzez zaproszenia do składania wniosków.
(CSA - CA) FP7-PEOPLE-2012-EURAXESS-IU Działania Współpracy
Do uczestnictwa są uprawnieni tylko członkowie Sieci Usług EURAXESS. Spółki muszą obejmować przynajmniej trzy niezależne podmioty prawne, z trzech różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych.
Wsparcie dla działań mających na celu wspieranie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, transnarodowy dostęp do infrastruktury badawczej, studia, konferencje itd.) przez co najmniej jeden niezależny podmiot prawny. Działania te mogą być także wdrażane w inny sposób, niż poprzez zaproszenia do składania wniosków.
(CSA - SA) FP7-PEOPLE-2012-EURAXESS-IU Działania Wspierające
Do uczestnictwa są uprawnieni tylko członkowie Sieci Usług EURAXESS. Spółki muszą obejmować przynajmniej trzy niezależne podmioty prawne, z trzech różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych.
FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Działania szczegółowe

INNE TEMATY SĄ:


Potrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet