COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.
Temat / Cel >ICT-2013.8.1-c Postęp w kierunku formalnego pojmowania kreatywności ( Progress towards formal understanding of creativity )


OPIS


Postęp w kierunku formalnego pojmowania kreatywności, w celu pogłębiania mierzalnej możliwości komputerów, w zakresie produkowania wyników, które ocenione są przez ludzi jako użyteczne, oryginalne i zaskakujące.

Wnioski powinny przyczynić się do określenia technologicznych i teoretycznych spostrzeżeń dotyczących kreatywności, włączając w to postęp w zakresie określonych dziedzin takich jak AI (Sztuczna Inteligencja), psychologia, socjologia, neurologia i nauki kognitywne.

Propozycje powinny zademonstrować, w jaki sposób teoretyczne spostrzeżenia zdobyte w ramach projektu, przyczynią się do pojmowania ludzkiej kreatywności.

Postępy technologiczne powinny zostać zatwierdzone jako dowody koncepcji w ramach innowacyjnych autonomicznych systemów twórczych, mających na celu wynieść się ponad poziom pastiszu (mimikry). 

FP7-ICT-2013-10
Data początkowa: 10/07/2012
Data końcowa: 15/01/2013
Budżet konkursu: 705.500.000
Dzwoń
Ogólnie, wsparcie dla projektów badawczych prowadzonych przez konsorcja we współpracy z co najmniej trzema niezależnymi podmiotami prawnymi, z trzech różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych, w zakresie od 1,5 do 5 mln euro oraz rozwój nowej wiedzy, nowych technologii, produktów, działań demonstracyjnych lub wspólnych zasobów przeznaczonych na badania. Rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja projektów może różnić się od dziedziny do dziedziny oraz od tematu do tematu. Projekty będą również skierowane do specjalnych grup, takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa oraz innych mniejszych podmiotów.
(CP - STREP) FP7-ICT-2013-10 Projekty badawcze o małej lub średniej skali
Podział budżetu indykatywnego w ramach wyniku docelowego ICT-2013.8.1-c: 10 mln euro.
FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Technologie i podstawy naukowe w dziedzinie kreatywności

Wyniki docelowe

Badania w ramach tego celu obejmują kreatywność, narzędzia oraz środowiska, w których się odbywają.

Działania badawcze przyczynią się do zaopatrzenia różnych branż w bardziej skuteczne narzędzia twórcze, rozwiną potencjał technologiczny w ramach ludzkich procesów twórczych oraz dokonają postępu w kwestii naukowego zrozumienia kreatywności, zapewniając tym samym podstawę dla przyszłych technologii innowacyjnych.

Zostanie to uzupełnione przez działania wspierające, które promują sposoby ściślejszej współpracy i tworzenia sieci w ramach i pomiędzy różnymi segmentami przemysłów kreatywnych.

Oczekiwany wpływ

- Dwukrotne zwiększenie efektywności procesów twórczych, przynajmniej w zakresie czasu, inwestycji zasobami oraz jakości produkcji.

- Poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu kulturowego i kreatywnego poprzez zapewnienie opłacalnych, innowacyjnych oraz charakteryzujących się wysoką wartością produktów i usług.

- Lepsze zrozumienie potencjału technologii w ludzkich procesach twórczych, prowadzące do wzmocnienia dziedzinowego działania twórczego.

- Pogłębione naukowe zrozumienie kreatywności, wspieranie synergii pomiędzy zrozumieniem i wzmocnieniem ludzkiej kreatywności oraz nowe technologie dla autonomicznych systemów kreatywnych.

- Lepsza koordynacja europejskich i krajowych wysiłków, zacieśnienie dialogu między sektorem badawczym i przemysłowym, lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników, wprowadzanie na rynek większej ilości innowacji i technologii.
ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne) na rzecz Uczenia się i Dostępu do Zasobów Kulturowych

Wyzwanie 8 będzie rozwijać technologie i metodologie, które pozwalają ludziom uczyć się w sposób bardziej efektywny i pomagają w nabywaniu nowych umiejętności.

Wspiera ono także produkcję interaktywnych i bardziej wydajnych narzędzi dla przemysłów kreatywnych i stara się przewidywać przyszłe trendy w dziedzinie badań i innowacji poprzez wspieranie interakcji i różnych segmentów przemysłów kreatywnych.

Oczekuje się w ramach powyższego wyzwania połączenia sił dziedzin badawczej i przemysłowej w celu tworzenia bardziej zaawansowanych i interaktywnych narzędzi dla przemysłów kreatywnych, zwiększenia kreatywności pracowników realizujących różne cele zawodowe oraz przewidywania przyszłych trendów w dziedzinie badań i innowacji poprzez wspieranie interakcji i między różnymi segmentami przemysłów kreatywnych.

Jednym z celów jest stworzenie dynamicznego twórczego ekosystemu technologii i zwiększenie potencjału innowacyjnego europejskiego przemysłu i przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im lepszych narzędzi, możliwości i metod prognozowania. Kolejnym celem jest zwiększanie, rozwijanie i wspieranie kreatywności, jako umiejętności 21 wieku niezbędnej w sytuacjach zawodowych.

Edukacja jest istotnym warunkiem wstępnym wzrostu gospodarczego. Europa musi wspierać krajowe wysiłki, aby wspomagać rozwój technik uczenia się przeznaczonych dla studentów, sposobów przekazywania wiedzy przez nauczycieli i systemów szkolnych, które powinny stać się bardziej efektywne. Potrzebujemy dostosowanych systemów learningowych, które można efektywnie wykorzystywać w wielu różnych sytuacjach. Jest to klucz do udanej modernizacji systemów kształcenia i szkolenia w Europie.
Technologie Informacyjne i Komunikacyjne

Celem tego tematu jest poprawa konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz umożliwienie Europie opanowania i
ukształtowania przyszłych postępów w dziedzinie ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne), tak aby była w stanie zaspokoić swoje potrzeby społeczne i ekonomiczne.

Działania będą nadal wzmacniać europejskie podstawy naukowe i technologiczne oraz zapewniać Europie pozycję światowego lidera w dziedzinie ICT, pobudzą również opracowywanie i stymulację produktów, usług i procesów innowacyjnych oraz kreatywności poprzez wykorzystanie ICT i tworzenie wartości w Europie oraz zapewnienie, że postęp w dziedzinie ICT zostanie szybko zamieniony na korzyści dla obywateli Europy, przedsiębiorstw, przemysłu oraz rządów.


Potrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet