CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO POTENCJAł BADAWCZY REGIONóW KONWERGENCJI
FP7-REGPOT-2012-2013-1 Integracja jednostek badawczych z unijnych regionów konwergencji i krajów oddalonych w Europejski Obszar Badawczy (ERA) oraz poprawa ich potencjału innowacyjnego ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Program Ramowy 7 zapewni wsparcie dla:- Międzynarodowego, obustronnego oddelegowania personelu badawczego w obrębie regionów konwergencji;- Pozyskania oraz rozwoju sprzętu badawczego w wybranych centrach;- Organizacji warsztatów oraz konferencji...
Cel
Stymulowanie wykorzystania pełnego potencjału badawczego rozszerzonej Unii poprzez otworzenie i rozwój istniejącej lub powstającej doskonałości w unijnych regionach konwergencji i regionach peryferyjnych oraz pomoc w umożliwianiu tamtejszym naukowcom uczestnictwa w działaniach badawczych na poziomie wspólnotowym.

Działania
Działanie w tym obszarze obejmuje wsparcie w zakresie:
- Ponadnarodowych, wzajemnych delegacji personelu naukowo-badawczego między wybranymi instytucjami w regionach konwergencji i jedną lub więcej organizacjami partnerskimi; wsparcia dla wybranej istniejącej lub powstającej doskonałości w zakresie rekrutacji z innych krajów doświadczonych naukowców, a także osób zarządzających.
- Pozyskiwania i rozbudowy sprzętu badawczego oraz tworzenia materialnego środowiska umożliwiającego pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego obecnego w wybranych istniejących lub powstających centrach doskonałości w regionach konwergencji.

- Organizacji warsztatów i konferencji ułatwiających transfer wiedzy; działań promujących oraz inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie i przekazywanie wyników badań dla innych krajów i rynków międzynarodowych.
- "Mechanizmów oceniających", dzięki którym każdy ośrodek badawczy w regionach konwergencji może uzyskać międzynarodową, niezależną oraz fachową ocenę poziomu ogólnej jakości prowadzonych tam badań i infrastruktury.

Przewiduje się silną synergię z Regionalną Polityką Wspólnotową.

Działania wspierane w ramach tego działu określą potrzeby oraz możliwości wzmocnienia potencjału badawczego istniejących i powstających centrów doskonałości w regionach konwergencji, które mogą być sfinansowane z funduszy strukturalnych i spójnościowych.

Synergie przewiduje się również w ramach Programu Ramowego Konkurencyjność i Innowacja celem promocji regionalnej komercjalizacji RTD (Badania i Rozwój Technologii), we współpracy z przemysłem.