COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


ENERGY.3.7> Zagadnienia przekrojowe 0 otwarte tematy
ENERGY.3.2> Paliwa z biomasy drugiej generacji 0 otwarte tematy
Działanie to obejmuje działalność badawczą, opracowywanie i demonstrację ulepszonych systemów produkcji paliw i technologie przetwarzania na rzecz zrównoważonej produkcji i łańcuchów dostaw paliw stałych, ciekłych i gazowych z biomasy (w tym część odpadów ulegająca biodegradacji).

Nacisk należy położyć na nowe rodzaje biopaliw, w szczególności dla transportu i energii elektrycznej, jak również na nowe sposoby produkcji, magazynowania i dystrybucji dla istniejących biopaliw, łącznie ze zintegrowaną produkcją energii i innych produktów wartości dodanej, poprzez biorafinerie.

Dążąc do dostarczenia korzyści płynących w wykorzystywania węgla od źródła do użytkownika, badania skupią się na poprawie efektywności energetycznej, wzmacniając integrację technologii oraz wykorzystanie surowców.