COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO PRZECIWDZIAłANIE ZMIANOM KLIMATU
ENV.2012. 6.1-1 Sezonowe i dekadowe prognozy klimatyczne zmierzające ku usługom klimatycznym ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Wiarygodne sezonowe i dekadowe prognozy klimatyczne stanowią nadrzędną wartość, gdyż społeczeństwo i kluczowe sektory gospodarki (np. energia, transport, rolnictwo i turystyka), muszą opierać swoje krótko- i długoterminowe plany i decyzje...
ENV.2012.6.1-2 Rozwój zaawansowanych techno-ekonomicznych narzędzi modelowania na rzecz oceny kosztów oraz skutków polityki łagodzenia skutków zmian klimatycznych ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Badania nad środowiskowymi i społeczno-ekonomicznymi możliwościami i skutkami polityk w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych, mają ogromne znaczenie dla rozwoju wydajnego pod względem zasobów i odpornego na zmiany klimatyczne społeczeństwa....
ENV.2012.6.1-3 Strategie, koszty i skutki adaptacji do zmian klimatu ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Badania na temat adaptacji do zmian klimatu konieczne są, aby lepiej informować i wspierać rozwój i wdrażanie polityk adaptacyjnych oraz powiązanych programów działania na poziomach międzynarodowym, europejskim i państw członkowskich....
ENV.2012.6.1-4 Wykorzystywanie pełnego potencjału instrumentów ekonomicznych, przyczyniając się do osiągnięcia celów UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050 ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
W kontekście unijnych redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2050 r., badania powinny dotyczyć zagadnień kluczowych dla projektowania prawdopodobnych, opłacalnych i wydajnych mieszanek instrumentów ekonomicznych, w celu osiągnięcia...
ENV.2012.6.1-5 Badanie możliwości, zagrożeń, wykonalności i konsekwencji polityki związanych z kluczowymi możliwościami geoinżynierii ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Zamierzona manipulacja systemem klimatycznym Ziemi na dużą skalę (geoinżynieria) poddawana jest coraz dokładniejszym badaniom, jako dodatkowa potencjalna strategia na rzecz przeciwdziałania antropogenicznym zmianom klimatu. Jednakże, możliwości...
ENV.2012.6.1-6 Działanie koordynujące w ramach wspierania Inicjatywy w zakresie Wspólnego Planowania (JPI) na rzecz "Łączenia w Europie Wiedzy na temat Klimatu" ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Komisja przewiduje utrzymanie ogólnej koordynacji i procesu budowania potencjału na rzecz JPI " Łączenie w Europie Wiedzy na temat Klimatu ", z początkowym celem skrócenia czasu wymaganego do osiągnięcia etapu realizacji, a następnie umożliwienia...
ENV.2013.6.1-1 Procesy zachodzące w oceanie związane ze zmianami klimatu oraz połączone oddziaływania wielu czynników stresogennych na środowisko morskie ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Oceany odgrywają kluczową rolę w regulacji systemu klimatycznego. Ponadto, procesy i ekosystemy morskie są wrażliwe na zmiany klimatu i inne czynniki stresogenne.Synergie, kombinacje i reakcje pojedynczych czynników na środowisko morskie,...
ENV.2013.6.1-2 Procesy atmosferyczne, ekosystemy i zmiany klimatu ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Na wszystkich poziomach, od dolnej troposfery do stratosfery, naturalne i antropogeniczne emisje wszczynają lub wpływają na procesy atmosferyczne, które oddziałują, również poprzez sprzężenia zwrotne, na ekosystemy i klimat.Badania powinny...
ENV.2013.6.1-3 Skutki scenariuszy wyższej klasy (światowe średnie ocieplenie > 2 ° C w stosunku do poziomu preindustrialnego) ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Obecne obserwacje i trendy wskazują na wzrost emisji gazów cieplarnianych, które niebezpiecznie zbliżają się do scenariuszy wyższej klasy, doprowadzając do prognozowanego przeciętnego wzrostu globalnej temperatury, wyższego niż 2 ° C,...
ENV.2013.6.1-4 Pokrycie terenu, zmiany przeznaczenia gruntów oraz łagodzenie zmian klimatu ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Zmiany w przeznaczeniu gruntów / pokryciu terenu i w praktykach zarządzania gruntami wpływają na źródła i ujścia gazów cieplarnianych oraz mogą zmieniać podstawowe właściwości i procesy fizyczne i biochemiczne (np. albedo planety, bilans...
ENV.2013.6.1-5 Kwantyfikacja emisji gazów cieplarnianych, powstałych w wyniku konsumpcji oraz ocena opcji politycznych ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
W obliczu rosnącej populacji ludzkiej oraz zwiększonych poziomów dochodów konsumentów na całym świecie, a zwłaszcza w gospodarkach wschodzących, przewiduje się, że niezmienione globalne trendy w konsumpcji towarów i usług spowodują...
ENV.2013.6.1-6 Ekonomika adaptacji do zmian klimatu ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Wymagane są bardziej wiarygodna kwantyfikacja kosztów skutków zmian klimatycznych oraz ocena możliwości adaptacyjnych, celem dalszego uzasadnienia ekonomicznego na rzecz adaptacji do zmian klimatu.Badania będą rozwijać i stosować nowe i...
W świetle dowodów ostrzegawczych pochodzących z Obserwacji Ziemi oraz tendencji dotyczących wysokiej globalnej emisji gazów cieplarnianych, badania będą z jednej strony kłaść nacisk na zredukowanie kluczowych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem systemu klimatycznego Ziemi i kwantyfikacją skutków zmian klimatycznych, a z drugiej strony badać potencjał odpowiednich polityk łagodzących i adaptacyjnych, celem przyczynienia się do powstania Mapy Drogowej dla transformacji na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku.

Badania będą w szczególności dotyczyć podstawowych procesów, które łączą powierzchnię ziemi, atmosferę, czapy lodowe i oceany, jak również skumulowanych efektów klimatycznych i nieklimatycznych stresorów, odbijających się na bioróżnorodności i morskiej geochemii.

Co więcej, zostaną dogłębniej zbadane procesy atmosferyczne i zanieczyszczenia, rozciągające się na stratosferę i dolną troposferę oraz ich wpływ na zmiany klimatu i ekosystemy lądowe.

Badania i innowacje przyczynią się do lepszej kwantyfikacji skutków związanych ze scenariuszami hi-end (> 2 ° C), aby informować decydentów politycznych o ryzyku, możliwościach, kosztach i korzyściach związanych z różnymi ścieżkami adaptacji i łagodzenia, ich synergiami i kompromisami .

W tym kontekście, zostaną również zbadane zagadnienia związane ze zmianami klimatu i użytkowaniem gruntów, zmianami użytkowania gruntów oraz monitorowaniem, raportowaniem i weryfikacją poziomów emisji gazów cieplarnianych.

Szczególne wsparcie dla polityk klimatycznych jest zapewnione poprzez specjalne działania na rzecz kwantyfikacji emisji opartych na konsumpcji oraz rozwoju metodologii dla szacowania kosztów adaptacyjnych w różnych skalach.

Udział partnerów spoza UE, we wszystkich projektach badawczych może wnieść wartość dodaną, ze względu na globalny charakter badań nad zmianami klimatycznymi.

W tym globalnym kontekście, projekty mogą również rozważyć objęcie tych części świata - poza geograficznymi granicami Europy - które mogą być bardziej narażone na zmiany klimatu i ich skutki, takie jak obszary polarne, małe państwa wyspiarskie lub, tak gdzie to istotne, europejskie regiony peryferyjne.