COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


SEC.4.2> Reagowanie 0 otwarte tematy
SEC.4.3> Odbudowa 0 otwarte tematy
Akcje w ramach tego działania będą koncentrować się na technologiach umożliwiających uzyskanie ogólnego obrazu, jak również wsparcia, dla różnych operacji zarządzania kryzysem, np. w zakresie ochrony ludności (w tym klęski żywiołowe i awarie przemysłowe), pomocy humanitarnej i zadań ratowniczych.

Potrzebna jest seria zdolności, niezbędnych do radzenia sobie z tą dziedziną misji, z których wiele odnosi się przede wszystkim do faz "przygotowanie", „reakcja" oraz "odzyskiwanie". Dąży się do złagodzenia konsekwencji zdarzenia.

W celu ukształtowania wymaganych zdolności nacisk zostanie położony na kwestie takie jak: ogólne przygotowanie organizacyjne i operacyjne, w celu radzenia sobie z incydentami dotyczącymi bezpieczeństwa (np. koordynacja interorganizacyjna i komunikacja awaryjna, ocena rezerw strategicznych, zapasy strategiczne itd.), zarządzanie kryzysowe (np. zintegrowane środki ostrzegania i zarządzania, ocena zdarzenia i priorytetowych wymagań, integracja heterogenicznych podmiotów i zasobów, ewakuacja i odizolowanie, neutralizowanie i ograniczenie skutków ataków terrorystycznych i przestępczości, itd.), interwencja w nieprzyjaznym środowisku, nagła pomoc humanitarna oraz zarządzanie konsekwencjami i efektami kaskadowymi wypadku związanego z bezpieczeństwem (np. funkcjonowanie systemu publicznej opieki zdrowotnej, ciągłość działania, środki budowy zaufania, przywracanie zakłóconego lub zniszczonego funkcjonowania społeczeństwa itd.).