CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.

Szukasz dotacji?


REGIONS.3.2> Wsparcie dla Wspólnego Planowania 0 otwarte tematy
Cele
Wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich, w szczególności poprzez wspieranie i zachęcanie do rozwoju w całej Europie regionalnych "klastrów badawczych", skupiających wyższe uczelnie, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i władze regionalne.

Nowa inicjatywa "Regiony Wiedzy" obejmie i połączy zaangażowane w badania regionalne podmioty, takie jak wyższe uczelnie, ośrodki badawcze, przemysł, władze publiczne (rady regionalne lub regionalne agencje rozwoju).

Projekty będą obejmowały wspólną analizę agend badawczych klastrów regionalnych (w uzgodnieniu z innymi działaniami dotyczącymi szeroko rozumianej kwestii regionalnych klastrów innowacyjnych) i wypracowanie zestawu instrumentów do zastosowania w konkretnych działaniach badawczych, m.in. poprzez "mentorowanie" regionów o słabo rozwiniętym profilu badawczym przez wysoko rozwinięte regiony i wsparcie dla powstających Regionów Wiedzy.

Obejmuje to działania mające na celu usprawnienie tworzenia sieci badawczych i dostępu do źródeł finansowania badań, jak również lepszą integrację i tworzenie powiązań między uczestnikami badań i instytucjami w ramach regionalnych gospodarek.

Działania te będą realizowane w ścisłym związku z regionalną polityką Wspólnotową (fundusze strukturalne), Programem Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji oraz z programami edukacyjnymi i szkoleniowymi.

W kontekście działania szczegółowego "Regiony Wiedzy" przewiduje się powstawanie synergii z polityką regionalną Wspólnoty, jak również z adekwatnymi programami krajowymi i regionalnymi, w szczególności w odniesieniu do regionów konwergencji i regionów peryferyjnych.