COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO TEMATY HORYZONTALNE DOTYCZąCE WSPóLNYCH PROJEKTóW NA RZECZ CAłOśCI TEMATU ZDROWIE
HEALTH.2013.0-1 Pobudzanie do przekładania wyników zdrowotnych projektów badawczych w innowacyjne zastosowania na rzecz zdrowia ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Głównym celem tego tematu jest umożliwienie MŚP wykorzystywania wyników badań zdrowotnych, wynikających z wcześniejszego finansowania PR w ramach Tematu 7PR „Zdrowie” oraz Tematu 6PR "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz...
Działanie to ma na celu wspieranie innowacji poprzez wykorzystywanie i rozpowszechnianie wyników projektów finansowanych z programów ramowych oraz ich transferu do innowacyjnych zastosowań i polityk.