CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.

Szukasz dotacji?


Cele:
Wzmacnianie skuteczności i spójności krajowych i wspólnotowych polityk badawczych oraz ich powiązań z innymi politykami, zwiększanie znaczenia badań publicznych i ich powiązań z przemysłem oraz wzmacnianie wsparcia publicznego i jego efektu dźwigni na inwestycje podmiotów prywatnych.

Działania:
Działania podejmowane pod tym hasłem uzupełnią działania koordynujące w ramach programu "Współpraca" i będą służyły poprawie spójności i efektów regionalnych, krajowych i wspólnotowych polityk i inicjatyw (np. programów finansowania, prawodawstwa, zaleceń i wytycznych). Będą to następujące działania:
- Monitorowanie i analiza polityk publicznych powiązanych z badaniami oraz strategii przemysłu, w tym ich wpływu oraz opracowanie wskaźników służących uzyskaniu informacji i dowodów dla wspierania projektu, wdrożenia, oceny i ponadnarodowej koordynacji polityk.
- Wzmacnianie, na zasadzie dobrowolności, koordynacji polityk badawczych poprzez działania wspierające wdrażanie otwartej metody koordynacji (OMC) oraz oddolnych, ponadnarodowych inicjatyw współpracy podjętych na poziomie krajowym lub regionalnym, w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.