CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.

Szukasz dotacji?


  ZAPROSZENIA DO WZMOCNIENIE WSPółPRACY Z KRAJAMI EUROPEJSKIEJ POLITYKI SąSIEDZTWA NA RZECZ ZNIWELOWANIA RóżNIC POMIęDZY BADANIAMI I INNOWACJAMI (FP7-INCO-2013-9, R2I-ENP)
INCO.2013.9 Wzmocnienie współpracy z państwami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa na rzecz wypełnienia luki pomiędzy badaniami i innowacjami (R2I-ENP) ZAWOŁANIE ZAMKNIĘTE
Propozycje R2I-ENP dotyczą różnych zainteresowanych podmiotów, spośród tych zaangażowanych na różnych etapach „łańcucha wartości wiedzy", takich jak: organizacje badawcze, przemysł w tym MŚP (najlepiej na poziomie ich reprezentatywnych...
Działanie R2I-ENP będzie koncentrować się na niwelowaniu różnic między badaniami i innowacjami poprzez dostosowanie lepszych celów badawczych do potrzeb społeczno -gospodarczych i poprawie efektywności w zarządzaniu, przekazywaniu i wykorzystywaniu wiedzy wynikającej z badań.

Działanie przyczyni się do wzmocnienia współpracy pomiędzy krajami EPS (Europejska Polityka Sąsiedztwa) i państwami członkowskimi i/lub państwami stowarzyszonymi, celem sprostania najistotniejszym wyzwaniom społecznym, będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Dwa obszary geograficzne, których dotyczy działanie to następujące regionalne grupy państw objętych EPS:
- Partnerstwo Wschodnie: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Ukraina,
- Śródziemnomorskie Kraje Partnerskie: Algieria, Egipt, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Obszary zarządzane przez Autonomię Palestyńską, Syria, Tunezja,

Przy określaniu celów i treści działań, projekty powinny uwzględniać sytuację, jak również cele i potrzeby określone w ramach każdej biregionalnej współpracy, dla pogłębienia i wzmocnienia współpracy STI (Nauka, Technologia i Innowacja).

Propozycje w ramach działania R2I-ENP dotyczą różnych podmiotów wśród których, tych zaangażowanych na różnych etapach "łańcucha wartości wiedzy", takich jak: ośrodki badawcze, przemysł, w tym MŚP (najlepiej na poziomie ich reprezentatywnych stowarzyszeń), parki naukowe i klastry innowacyjne, krajowe i regionalne agencje finansujące badania i innowacje, instytucje pośredniczące, świadczące usługi wspierające innowacje, władze krajowe i regionalne, jak również społeczności użytkowników końcowych.

Działania te będą w szczególności miały na celu promowanie interakcji i transferu wiedzy między środowiskiem akademickim, organizacjami badawczymi i przemysłem na rzecz efektywnego upowszechnienia na rynku wyników badań poprzez innowacyjne produkty i usługi.

Proponowane działania powinny koncentrować się tylko na jednym wyzwaniu społecznym, spośród tych określonych we wniosku Komisji dotyczącego programu Horyzont 2020.

Przewidywany wpływ
- Pobudzanie wzajemnie korzystnych publiczno-prywatnych partnerstw między państwami członkowskimi i/lub krajami stowarzyszonymi i krajami EPS poprzez wprowadzenie na rynek wyników badań.
- Przyczynianie się do osiągnięcia przestrzeni Wspólnej Wiedzy i Innowacji pomiędzy krajami UE i EPS, poprzez wzmocnienie obustronnej współpracy między podmiotami zajmującymi się badaniami i innowacjami.
- Zwiększenie potencjału współpracy STI między państwami członkowskimi i/lub panstwami stowarzyszonymi i państwami EPS, w ramach Horyzontu 2020 i przyczynianie się do określenia biregionalnych programów na rzecz innowacji.