CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

0 Miliony € w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 4.097 Miliony €.
Granty przeznaczone dla zlecenia podwykonawcom przynajmniej 2 Ekspertów Technologicznych w imieniu 3 lub więcej SME założonych w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów; również inne granty usprawniające europejskie B+R i potencjał innowacyjny.

Szukasz dotacji?


Celem tego bloku działań jest wspieranie decydentów poprzez dostarczanie bazy dowodowej, monitorowanie rozwoju i wydajności polityki badań i innowacji, w tym poprzez opracowanie wskaźników, czy platformy danych i informacji oraz wspieranie koordynacji polityki i wzajemnego uczenia się w kontekście rosnących synergii i spójności w całej UE .