COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Pierwsze działanie, rozwój GMES (Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa), jest kluczowy dla tego działania, obejmuje pięć głównych obszarów działania:

1. Wsparcie preoperacyjnej walidacji usług i produktów GMES opartych na integracji i harmonizacji danych dotyczących obserwacji (zarówno satelitarnych oraz in situ, w tym naziemnych, pokładowych i powietrznych), począwszy od finansowanych usług GMES.

2. Zintegrowane wykorzystanie i stosowanie komunikacji satelitarnej oraz rozwiązań nawigacji satelitarnej opartej na kosmicznych systemach obserwacyjnych wraz z powiązanymi systemami, innymi niż kosmiczne.

3. Wsparcie dla koordynacji w zakresie zaopatrywania w dane obserwacyjne, zarówno pochodzące z infrastruktury kosmicznej, jak również z systemów obserwacyjnych in-situ.

4. Rozwój satelitów obserwacyjnych Ziemi, który dotyczy zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem oraz który uzupełnienia systemy in-situ.

5. Ciągłość usług GMES, zapewniająca komplementarność i spójność z rozporządzeniem GMES w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) i jego początkowymi operacjami (2011-2013)

W 2013, tylko trzy z pięciu wymienionych obszarów działań szczegółowych, będą traktowane jako priorytetowe (obszary 1, 3 i 4), opierając się na opisanym poniżej podejściu strategicznym.

Program prac 2011 dla tematu przestrzeni kosmicznej w ramach 7PR zdążył już przeznaczyć zasoby o wysokim priorytecie dla stref morskiej i atmosferycznej, co skutkuje powstawianiem projektów usług mających na celu ciągłość (obszar działania 5), jak również wielu mniejszych, spełniających wymagania badawcze w tych dwóch dziedzinach. Usługa monitorowania bezpieczeństwa była przedmiotem programu prac 2012 w obrębie obszaru działania 1. Działania badawczo rozwojowe podejmowane w ramach programów prac 7PR 2013 w ramach obszaru działania 1 będą się zatem koncentrowały na odpowiednich potrzebach związanych z badaniami i rozwojem, w celu budowania usług związanych z monitorowaniem zmian klimatu, stymulowania rozwoju usług transmisji danych z sieci centralnej, ewolucji usług oraz na innych badaniach w zakresie obserwacji ziemi / zdalnego rozpoznawania, mając na względzie dalszą intensyfikację procesu wdrażania GMES.