COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.

Szukasz dotacji?


Celem tego tematu jest poprawa zdrowia obywateli europejskich oraz zwiększenie konkurencyjności i pobudzanie innowacyjności europejskiego przemysłu zdrowotnego i przedsiębiorstw, przy jednoczesnym zajmowaniu się globalnymi kwestiami zdrowotnymi, w tym pojawiającymi się epidemiami.

Nacisk zostanie położony na badania translacyjne (przełożenie podstawowych odkryć na zastosowania kliniczne, w tym naukowe zatwierdzanie wyników doświadczeń), rozwój i zatwierdzanie nowych terapii, metody promowania zdrowia oraz profilaktykę, w tym promocję zdrowia dzieci, zdrowe starzenia się, narzędzia diagnostyczne i technologie medyczne, jak również zrównoważone i sprawnie działające systemy opieki zdrowotnej.

Program prac może przyczynić się do osiągnięcia celu w zakresie innowacji w dwojaki sposób i stanowi istotną zmianę w podejściu wcześniejszych programów prac:
1. Wspierając więcej tematów mających na celu wytworzenie wiedzy, aby dostarczyć nowych i bardziej innowacyjnych produktów, procesów i usług. Obejmie to działania pilotażowe, demonstracyjne i walidacyjne.
2. Identyfikując i zajmując się kwestiami związanymi z eksploatacją, takimi jak zdolność do innowacji i upowszechniania oraz zwiększając wykorzystanie wygenerowanej wiedzy (ochrona praw własności intelektualnej, takich jak patentowanie, przygotowywanie norm, etc).