COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

M€ w otwartych zaproszeniach do składania propozycji z całkowitym budżetem wynoszącym 32.413 Miliony €.
Granty przeznaczone dla współpracujących Projektów obejmujących więcej niż 2 niezależne jednostki założone w 2 lub więcej Państwach Członkowskich lub Stowarzyszonych z UE, ukierunkowanych na rozwój produktów innowacyjnych, usług i procesów.
Temat / Cel >ENV.2012.6.5-4 Zintegrowana ocena zanieczyszczenia powietrza wspierająca rewizję unijnego prawodawstwa dotyczącego jakości powietrza ( Integrated assessment of air pollution supporting the revision of EU air quality legislation )


OPIS


Przewidziana rewizja prawodawstwa UE dotycząca jakości powietrza, wymaga dostępności skutecznych metod, w celu przeprowadzenia ilościowej i zintegrowanej oceny skutków opcji politycznych dotyczących redukcji emisji w kontekście redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych i zdrowia człowieka. Państwa członkowskie UE opracowały już swoje metody oceny, co więcej, dostępne są różne komercyjne narzędzia modelowania, przeznaczone do prognozowania skutków lokalnych i regionalnych planów w zakresie jakości powietrza.

UE finansuje odpowiednie działania zarówno w dziedzinie zanieczyszczenia powietrza, jak i jego skutków dla zdrowia.

To działanie koordynujące powinno zgromadzić wszystkie główne działania w zakresie jakości powietrza i oceny zdrowia. Powinny zostać przeprowadzone:
(i) Konsolidacja i ocena wyników badań naukowych w tej dziedzinie, mając na względzie wspieranie nadchodzącej rewizji unijnej polityki dotyczącej jakości powietrza;
(ii) Analiza ograniczeń dostępnych obecnie metod oceny;
(iii) Ocena możliwości wdrażania, w tym obszarze, zintegrowanych narzędzi modelowania, łącząc w ten sposób poszczególne komponenty modelu;
(iv) Proces dostarczania najnowocześniejszej wiedzy naukowej na temat oceny redukcji emisji głównym zainteresowanym podmiotom- w szczególności decydentom;
(v) Identyfikacja najważniejszych obszarów, które powinny uwzględniać badania i innowacje.

 

FP7-ENV-2012-one-stage
Data początkowa: 20/07/2011
Data końcowa: 20/10/2011
Budżet konkursu: 38.000.000
Liczba naborów do wyboruUp to 1 proposal
Wkład środków UE w przeliczeniu na projekt: Max.: € 1 Million
Dzwoń
Wsparcie dla działań mających na celu koordynowanie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, transnarodowy dostęp do infrastruktury badawczej, studia, konferencje itd.), podejmowanych przez co najmniej trzy niezależne podmioty prawne, z trzech różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych, wartych maksymalnie 2 mln euro. Działania te mogą być także wdrażane w inny sposób, niż poprzez zaproszenia do składania wniosków.
(CSA - CA) FP7-ENV-2012-one-stage Działania Współpracy

FINANCING
INSTRUMENTY
Tematy zawarte w...
Mobilizowanie wiedzy środowiskowej na rzecz polityki, przemysłu oraz społeczeństwa

Przyszłość globalnego środowiska zależy od tego, jak dobrze innowacyjne rozwiązania ekologiczne są zintegrowane w ramach takich sektorów jak energetyka, transport, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, zdrowie oraz planowanie urbanistyczne i przestrzenne.

Wymaga to stymulacji innowacyjnych metod i narzędzi przeznaczonych do obsługi złożoności, interakcji i interfejsów oraz ułatwiania transferu wiedzy, oceny, wyceny, wdrażania i wykorzystanie danych i wyników naukowych na rzecz polityki, przemysłu i społeczeństwa w ogóle.

W ramach programu prac 2012 nacisk zostanie położony na integracyjne, interdyscyplinarne i zorientowane na działania podejścia dotyczące konkretnych długoterminowych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju, obejmujące wiele sektorów, poziomów zarządzania i granic narodowych. Wiedza środowiskowa będzie wykorzystywana w obrębie wszelkich form innowacji w polityce, społeczeństwie i przemyśle poprzez proaktywne procesy komunikacji i wdrażania. W stosownych przypadkach, zintegrowana ocena będzie wspierać zmiany polityki UE w zakresie ochrony środowiska i zdrowia.

Europejskie przedsiębiorstwa i MŚP zaproszone są do udziału w innowacji środowiskowej poprzez działania demonstracyjne, z naciskiem na udane prototypy o potencjale rynkowym wynikającym z poprzednich unijnych działań badawczych.

Będą również obsługiwane nowe zastosowania w zakresie obserwacji Ziemi, takie jak globalne obserwatorium obywatelskie (zintegrowana sieć obserwacji społecznościowych in-situ, mająca na celu dostarczanie danych środowiskowych).

Wreszcie, zostaną podjęte wysiłki, mające na celu dalsze badanie i promowanie otwartego dostępu do wyników i danych dotyczących badań środowiskowych na szczeblu UE, krajowym i lokalnym, zgodnych z przepisami Infrastruktury na rzecz Informacji Przestrzennej w Europie (INSPIRE) oraz Wspólnego Systemu Informacji o Środowisku (SEIS).
Środowisko (w tym zmiany klimatu)

Celem tego tematu jest promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym i przekształconym przez człowieka oraz jego zasobami poprzez pogłębianie wiedzy na temat interakcji pomiędzy biosferą, ekosystemami i działalnością człowieka oraz opracowanie nowych technologii, narzędzi i usług w celu zajęcia się w sposób zintegrowany globalnymi problemami ochrony środowiska.

Nacisk zostanie położony na prognozy klimatyczne, zmiany systemów ekologicznego, ziemskiego i oceanicznego w zakresie narzędzi i technologii służących obserwacji, zapobieganiu i łagodzeniu obciążeń i zagrożeń środowiskowych, w tym dotyczących stanu i trwałości środowiska naturalnego i przekształconego przez człowieka.


Potrzebujesz dofinansowania swojego projektu B&R?

  • Oszacowujemy możliwości twojego Projektu.
  • Wspieramy cię w identyfikacji zawołań, które pasują do twojego projektu
  • Zarządzamy twoim uzasadnieniem.
  • Szukanie partnera.

      Klikaj econet, zapytanie o wsparcie.HELP DESK econet